Załóż swój własny chapter

Załóż swój własny chapter

W tej sekcji:   

1.1. Wprowadzenie   

1.2. Chapter w ruchu Zeitgeist   

1.3. Urealnienie oczekiwań   

1.4. Punkt Centralny w chapterze

   

1.1 Wprowadzenie

   

Celem tego przewodnika jest pomoc i wsparcie teoretyczne w tworzeniu i rozwijaniu każdego rodzaju Chaptera w ramach Ruchu Zeitgeist. Przewodnik ten rozwija następujące tematy (choć nie ogranicza się tylko do nich): organizowanie trzonu grupy; przeprowadzanie lokalnych wydarzeń i projektów; zarządzanie mediami komunikacyjnymi; radzenie sobie z "szumem" w Chapterze itp.

   

Zaleca się, aby przed przeczytaniem tego dokumentu i stworzeniem Chaptera, zapoznać się z Przewodnikiem Orientacyjnym Ruchu Zeitgeist (Zeitgeist Movement Orientation Guide), który można znaleźć na www.tzmpolska.org - po to, by poznać ogólne cele i etos Ruchu oraz zrozumieć pojęcia związane z Gospodarką Opartą na Zasobach i Prawie Naturalnym (Natural Law and Resource Based Economy - NLRBE), którą ten ruch promuje.

   

Najistotniejszym logicznym wnioskiem Ruchu, wyciągniętym z empirycznych dowodów, odnośnie gospodarczej i środowiskowej równowagi oraz zagadnień socjokulturowych, jest to, że - abyśmy mogli ruszyć w kierunku zrównoważonej, pokojowej i szczęśliwej przyszłości planety - musimy zastąpić system monetarny innym systemem. System ten jest bowiem w swej istocie niedoskonały i niereformowalny, a przez to pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialny jest za ogromną masę zniszczeń w naszym świecie. Ruch Zeitgeist zapisuje się w historii w tym właśnie kluczowym obszarze edukowania globalnego społeczeństwa, gdzie używany od tysięcy lat system oparty na pieniądzu jest już przestarzały. Manifestacją Ruchu na poziomie lokalnej społeczności, jego najbardziej widocznym dla społeczeństwa elementem, jest sieć lokalnych Chapterów na całym świecie. Jeśli rozpoczynasz budowę lokalnego Chaptera w zgodzie z zasadami i kierunkiem myślenia przyjętym przez Ruch, osobiście dodajesz swoją pozytywną cegiełkę do pisanej właśnie historii.

   

Jak w każdym dokumencie, tutaj również konieczne jest użycie bardzo podstawowych, potencjalnie polaryzujących określeń, takich jak "my", "nas", "oni", "ich" oraz terminów pochodnych w ramach szerszego kontekstu. Jakkolwiek taki sposób wypowiedzi jest naturalny dla tworzenia rozróżnień i pomaga prawidłowo zaprezentować to, co mamy do powiedzenia, to należy mieć świadomość, że w ramach Ruchu Zeitgeist, podział na "my kontra oni" tak naprawdę nie istnieje. Wszyscy jesteśmy jednością - globalnie, jako społeczeństwo zamieszkujące wspólnie tę jedną, delikatną planetę. Jeżeli masz zamiar poświęcić się aktywizmowi w ramach Ruchu, powinieneś podejść do tego w ten właśnie sposób.

   

Inaczej niż większość współczesnych ruchów i organizacji, które działają w oparciu o system hierarchiczny, "nasz" cel wyraża się w ramach wspólnie dzielonego zestawu idei i sposobu rozumowania, które "my" zgodziliśmy się popierać razem i mamy nadzieję, że inni w końcu do nas dołączą. Pozwala to Ruchowi na nieposiadanie liderów i przyjęcie holograficznej natury w oparciu o dobrowolne poświęcenie i konsensus. Zarówno koncept, jak i rola "lidera" stają się niepotrzebne, gdy grupy dzielą się odpowiedzialnością za wykonywanie zadań, podejmowanie decyzji i osiąganie celów.

   

Każda osoba (bez względu na ścieżkę edukacji i świadomość, które doprowadziły ją do tego punktu), która jest świadoma celów i etosu Ruchu oraz głosi potrzebę ich wprowadzenia, natychmiastowo staje się jego reprezentantem, o ile tylko chce się za takiego uważać. Odtąd dzieli ją już tylko krok od poszerzania świadomości pozostałych, stworzenia Chaptera i wspierania Ruchu. To naturalna zachęta do tego, by jak najwięcej osób otwarcie wspierało te idee, a zbiorowa świadomość osiągnęła masę krytyczną tak szybko, jak to tylko możliwe.

   

Definicja

   

Chapter definiuje się jako samo-motywującą się grupę aktywnych członków Ruchu Zeitgeist w ramach konkretnego regionu, która funkcjonuje jako właściwa reprezentacja Ruchu w tym regionie.

   

Funkcja

   

Funkcją Chaptera jest tworzenie i utrzymywanie środowiska zorientowanego na pracę, w ramach którego można podjąć szereg działań aktywistycznych zgodnych z tym, jak rozumie je Ruch. Jest on też częścią globalnej struktury Chapterów dla celów informacyjnych i aktywizmu o większym zasięgu.

   

Poziomy Chapterów

   

a) Administracja Chapterów - składa się z koordynatorów międzynarodowych

   

b) Chaptery Krajowe - zorganizowane przez kraj (np. Portugalia, Kolumbia, Nowa Zelandia, Polska )

   

c) Chaptery Regionalne - poziom znajdujący się poniżej krajowego, zgodny ze specyficznymi warunkami danego kraju, np.: region / województwo /stan / prowincja

   

d) Chaptery miejskie - poziom znajdujący się poniżej regionalnego, zgodny ze specyficznymi warunkami danego województwa czy stanu - zazwyczaj miasto / przedmieście / kampus na uczelni

   

Problematykę powyższych typów Chapterów oraz występujących między nimi różnic rozwiniemy w dalszej części tego dokumentu.

   

1.3. Urealnianie oczekiwań

   

Jako ruch wolontariacki, Zeitgeist rozwija się dzięki umiejętnościom i zasobom osób, które czerpią satysfakcję z aktywizmu na jego rzecz. Jeśli jednostka nie czerpie jakiegoś rodzaju zadowolenia ze swojej pracy, wkrótce się wypali i uda na poszukiwanie czegoś bardziej spełniającego. Na poziom rozczarowania lub satysfakcji odczuwany przez aktywistę w dużym stopniu wpływają jego wewnętrzne odczucia dotyczące tego, na ile jego oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością. Ważne jest zatem, aby - w celu zwiększenia własnej satysfakcji - być świadomym swoich oczekiwań, zwłaszcza tych dotyczących trzech obszarów, które mogą wymagać pewnych modyfikacji. Te trzy obszary to: oczekiwania związane z przejściem do gospodarki opartej na zasobach i prawie naturalnym (NLRBE), oczekiwania względem Ruchu Zeitgest jako całości i oczekiwania związane z własną rolą koordynatora Chaptera.

   

Czego oczekiwać od przejścia do NLRBE

   

Ruch zdaje sobie sprawę, że przejście do nowego, zrównoważonego systemu i możliwość jego utrzymania w skali globalnej wymaga od nas, jako cywilizacji, zarówno zrozumienia systemu niezbędnych do tego wartości, jak i autentycznego pragnienia uczestniczenia w nim. To zrozumienie i pragnienie należy zaś doskonalić poprzez tworzenie masy krytycznych, świadomych jednostek -- w istocie globalnej zmiany paradygmatu -- co jest największym, stojącym przed nami zadaniem w ramach powoływania modelu NLRBE do życia. Robimy, co możemy, aby tę zmianę wywołać. Przedstawiamy idee pozostałym i edukujemy ich o korzyściach, jakie przyniesie zastąpienie obecnego systemu monetarnego modelem NLRBE. Podczas gdy my, oczywiście, chcielibyśmy, żeby stało się to tak szybko, jak to możliwe i wierzymy, że im bardziej zwiększymy nasze wysiłki wkładane w aktywizm, tym większe są szanse na przyspieszenie tego procesu, to łatwo zauważyć, że w realnym życiu nasz entuzjazm często bywa wystawiany na próbę, gdy zderza się ze ścianą ignorancji i uprzedzeń nakręcanych przez ducha obecnych czasów. Ponadto istnieją ważniejsze czynniki, znajdujące się poza naszą kontrolą, takie jak: nadużywanie wyczerpujących się zasobów naturalnych, klęski żywiołowe, wojny i inne konflikty na całym świecie, kontrola rządu nad mediami itp. Jest zatem możliwe, że przejście do systemu NLRBE nie wydarzy się za naszego życia. Ludzie, którzy przez długi czas dobrze czują się w roli aktywistów to tacy, dla których uczestnictwo w tworzeniu możliwości zaistnienia NLRBE w pewnym momencie w przyszłości jest wartością samą w sobie. Innymi słowy, przyjemnością jest dla nich samo rozszerzanie świadomości. Nie wiąże się to z natychmiastowym skutkiem albo bezpośrednią korzyścią. Aby zobaczyć zmiany, których sobie życzymy, musimy je wywołać. Jak powiedział Gandhi: “Musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie” - bez względu na to, czy my sami dożyjemy tych zmian, czy nie. Jakikolwiek ochotnik działający w oczekiwaniu natychmiastowych korzyści we własnym interesie, najprawdopodobniej będzie zawiedziony tempem przeobrażeń.

 

   

Czego oczekiwać od Ruchu

   

Wszyscy mamy różne doświadczenia z organizacjami non-profit, for-profit, organizacjami politycznymi, korporacjami, grupami społecznymi oraz, być może, kombinacją powyższych. Z tego powodu ludzie wnoszą ze sobą do Ruchu całą masę oczekiwań opartych na swoich doświadczeniach z przeszłości. Niektóre z tych oczekiwań są do przyjęcia w naszym modelu, a niektóre nie. Warto zapoznać się z różnicami między naszą strukturą, a strukturami innych organizacji. Po pierwsze, nie jesteśmy grupą zajmującą jakąś konkretną fizyczną przestrzeń. Nie mamy biur czy klas, celowo zaprojektowanych dla naszej pracy. Cały świat jest w istocie naszą klasą i naszym biurem. Jesteśmy globalni i nie mamy granic. Ruch Zeitgeist (TZM) nie jest grupą formalną wedle rozumienia jakiegokolwiek rządu. TZM to setki tysięcy wolontariuszy-aktywistów, którzy pomagają w szerzeniu globalnej świadomości o celach Ruchu i którzy, robiąc to, uczestniczą w istniejącej na światową skalę strukturze społecznej. Ruch określa się jako próbę szerzenia edukacji, podejmowaną przez sieć ochotników opowiadających się za odejściem od systemu monetarnego i przejściem do NLRBE przy użyciu nauki i technologii, dla zrównoważonego zarządzania zasobami Ziemi. Ponadto, przyjęliśmy model najbardziej podobny do ruchu praw obywatelskich. Nasze nieprzemocowe podejście do wprowadzania zmian zainspirowane zostało przez takie osoby, jak Mahatma Gandhi i Martin Luther King. Obydwaj są znani ze swoich pokojowych metod stawiania oporu celem przyciągnięcia uwagi i stworzenia okazji do uczenia innych o nowych możliwościach, a zarazem wspomagania zmian w kulturze i wartościach, które te pozytywne zmiany wspierają.

   

Oczekiwania co do aktywności Chaptera w ramach Ruchu, powinny uwzględniać naturę pracy wykonywanej codziennie przez wewnętrznie motywowane jednostki, które dodają tę pracę do i tak już zapchanych grafików. Jeśli w jakimkolwiek momencie osoba taka nie jest w stanie poświęcić Ruchowi swojej pracy i czasu ze względu na problemy rodzinne, zdrowotne, przeprowadzkę, zmianę pracy czy inne osobiste sprawy, oczekuje się, że zaprzestanie lub odroczy swoją pracę jako wolontariusz. Oczekiwania koordynatora muszą więc traktować różne cykle produktywności odzwierciedlające ciągłą rotację nowych ochotników, którzy zajmują miejsce starych, doświadczonych działaczy, jako codzienność. Z tego powodu próbujemy automatyzować i standaryzować wszystko, co tylko jest możliwe w ramach naszej komunikacji, abyśmy mogli łatwo podtrzymać nasze działania w miarę pojawiania się nowych ochotników. Bez względu na próby wprowadzania ułatwień w funkcjonowaniu Chaptera, pewien poziom, zarówno cierpliwości, jak i pomysłowego rozwiązywania problemów, jest wymagany, gdy pracuje się w ramach ograniczonej liczby wolontariuszy i zasobów.

   

Czego może oczekiwać koordynator chaptera

   

Czasami kusi nas, by organizować u siebie wszystkie większe wydarzenia, w których biorą udział inne Chaptery, bo chcielibyśmy, by nasza społeczność mogła stać się ich częścią. Ważny jest jednak umiar i planowanie wydarzeń w skali odpowiadającej aktualnemu poziomowi zainteresowania na twoim terenie. Sugerujemy zacząć od małych wydarzeń na ulicach, w kawiarniach, bibliotekach publicznych lub centrach społecznych. Potem, gdy Chapter się rozwinie i pojawią się bardziej wykwalifikowani wolontariusze, możliwe będzie planowanie wydarzeń o szerszym zasięgu. Pamiętaj, że lepiej jest zaplanować wydarzenie na 30 osób i przeprosić kilkoro gości za brak większej liczby miejsc, niż włożyć ogromną energię i zasoby celem wynajęcia 500-osobowej sali z ekstra wyposażeniem dla zorganizowania wydarzenia, na które przyjdzie zaledwie 20 osób. Najbezpieczniej jest planować tak, by dopasować ilość zasobów do poziomu zainteresowania społeczności najlepiej, jak to możliwe. Wtedy nawet, jeśli będziecie musieli przeprosić niektóre osoby za niewystarczającą liczbę miejsc, będziecie mogli potraktować to jako informację zwrotną i następnym razem zorganizować wydarzenie w bardziej pojemnym miejscu lub zaaranżować podobne spotkanie raz jeszcze innego dnia. Wielu ludzi zaczyna od wirtualnych spotkań na kanale TeamSpeak, zanim spotkają się osobiście. Ważne jednak, by nawet w początkowym etapie tworzenia się Chaptera jego członkowie czuli się komfortowo, uczestnicząc w akcjach ulicznych lub małych spotkaniach twarzą w twarz, aby zacząć łączyć się z ludźmi z waszej lokalnej społeczności w terenie.

   

1.4. Priorytety Chaptera

   

Priorytetem każdego Chaptera powinna być efektywna edukacja i szerzenie świadomości na danym obszarze. Chaptery mają różne poziomy, a każdy z nich ma inne, dalsze priorytety:

   

- Chapter Krajowy powinien koncentrować się na tworzeniu podstawowych narzędzi rozwoju i organizacji Chapterów regionalnych, na tłumaczeniach i organizowaniu, tworzeniu i dostosowywaniu treści do własnego regionu, tak, aby mogły one służyć Chapterom na niższych poziomach, w ramach lokalnego aktywizmu.

 

   

- Chapter Regionalny powinien koncentrować się na odciążaniu Chaptera krajowego z odpowiedzialności za rozszerzanie swojej działalności na różne miasta regionu, poprzez bezpośrednie wspieranie, prowadzenie i promowanie ich rozwoju. Na początku, zależnie od wielkości regionu, działalność Chaptera regionalnego może przypominać aktywność Chaptera miejskiego, do czasu, aż rozrośnie się on na tyle, aby podzielić się na kilka bardziej lokalnych Chapterów w regionie.

   

- Chapter Lokalny powinien koncentrować się na ciągłej aktywności w ramach swojego obszaru (co najczęściej oznacza miasteczko, miasto, kampus uniwersytecki) poprzez konsekwentne organizowanie wydarzeń i próbę bycia widocznym, aby wieści mogły się rozchodzić.

   

Ruch Zeitgeist to nie klub. Jest to światowa kampania na rzecz publicznej świadomości. Rezultatem stworzenia Chaptera lokalnego jest przeniesienie aktywności Ruchu na poziom społeczności -- dosłownie, wychodzimy do “mas”. Coraz więcej ludzi zapoznaje się z produkcjami Zeitgeist: Addendum lub Zeitgeist: Moving Forward i czuje więź z przekazem, jaki niosą ze sobą te filmy dokumentalne. Ważne jednak, by Chaptery wyprowadziły ten przekaz z Internetu i zaniosły go bezpośrednio do ludzi na całym świecie. Tylko wtedy wszyscy będą mieli szansę stać się częścią tej idei, poczuć więź i dołączyć do Ruchu na takim poziomie, jaki im odpowiada.

   

Inną ważną właściwością lokalnego Chaptera jest fakt, że działa on jak miernik światowego wzrostu Ruchu Zeitgeist. Kiedy Chaptery lokalne się rozwijają, niosą ze sobą przekaz, a to wzmaga entuzjazm. Kiedy ludzie z całego świata widzą, że ruch wciąż się rozwija, chętniej poszerzają swoją wiedzę i bardziej angażują się w koncept. W efekcie lokalne Chaptery wzmacniają cały ruch, zapewniając (dosłownie) połączenie z masami. Z czasem ta powiększająca się sieć lokalnych powiązań osiągnie masę krytyczną.   

Twoim zadaniem w ramach własnego Chaptera jest bycie jego częścią; bądź tam jako obecny członek społeczności. Bycie częścią jest bardzo ważne. Ustaw stoisko na lokalnym targu lub na wielkim festiwalu muzycznym i na każdym wydarzeniu pośredniej wielkości, na którym dasz radę się pojawić. To obecność powoduje, że tworzysz lokalny Chapter Ruchu Zeitgeist.

   

Pamiętaj zawsze, że Ruch Zeitgeist jest kampanią masowego uświadamiania, w ramach której próbujemy oswoić szeroką publikę z alternatywnym postrzeganiem obecnego systemu. Sposobem na to, by zmierzyć, czy nasza wiadomość dociera do mas, jest przede wszystkim ilość nowo otwartych Chapterów i, w drugiej kolejności, ilość “członków” w każdym z tych Chapterów oraz postępujący wzrost ich liczby.

   

- Członek Ruchu

   

To ważne, by ustalić, co znaczy być “członkiem”. Członkiem Chaptera lokalnego byłby ktoś, kto “zapisał” się do Chaptera lokalnej społeczności, tzn. zapisał się na stronie waszego Chaptera i/lub na listę mailingową. Jeśli Chapter ma 50, 100 lub 250 “członków”, to są to ludzie, którzy po prostu zapisali się w tej formie. Jest to bardzo prosty proces, niewymagający stawania na uszach, a członkowie nie muszą płacić żadnej “opłaty członkowskiej”. Od tych osób nie wymaga się, aby uczestniczyli w spotkaniach czy też byli dostępni na każde wezwanie Chaptera, ani nawet brali udział w czymkolwiek, jeśli tego nie chcą. Jeśli Twoim celem jest maksymalne zaangażowanie, to rzeczywistość szybko cię zniechęci, gdyż wielu, jeśli nie większość “członków”, nigdy nie będzie działać. Możesz jednak spać spokojnie, gdyż ta milcząca większość członków tak naprawdę propaguje idee Ruchu bez względu na to, jak widoczny jest ich wkład. Wielu robi to w gronie swoich przyjaciół, w trakcie rozmów lub tylko w swoich własnych głowach; i to jest ważny początek wymagany do zmiany świadomości, na której nam zależy.

   

Jedną z rzeczy, które dla większości tych “członków” lub zapisanych są wspólne, to fakt, że obejrzeli filmy z serii “Zeitgeist" i/lub przynajmniej jeden z wykładów Ruchu Zeitgeist umieszczonych w sieci i utożsamili się z przekazem na tyle, żeby “zapisać się” i stać się “członkiem”. Jest to przykład sukcesu w rozpowszechnianiu idei Ruchu, a ci zapisani to dobry miernik naszego sukcesu.

   

Twój Chapter będzie się składał z dwóch głównych grup ludzi. Twoi "członkowie" lub "zapisani" i twój “główny zespół”. Nie przejmuj się zbytnio członkami/zapisanymi, bo to nie na nich masz się skupić. To twój zespół będzie stanowić kręgosłup ruchu. Mówiąc prosto, główny zespół jest samorealizującą się grupą skupionych osób, które “czują temat” i regularnie pojawiają się na spotkaniach Chaptera, wydarzeniach i tak dalej. Ten zespół sprawi, że lokalny Chapter ożyje i będzie działał tak, by stać się dobrze widoczną częścią waszej lokalnej społeczności.

   

W jaki sposób formuje się “główny zespół”? Cóż, na samym początku jesteś nim ty; z czasem zaś będzie to grupa wszystkich kluczowych członków, którzy dołączą do twojego Chaptera i odczują potrzebę podjęcia jakichś działań i którzy, w rezultacie, podejmą solidne zobowiązanie, by budować waszą obecność w lokalnej społeczności. Takie jednostki pojawią się same z siebie; nie musisz ich koniecznie identyfikować i/lub rekrutować, jako że sami już się zmotywowali i sami się do ciebie zbliżą. Ogólnie rzecz biorąc, oni także sami potrafią sobą zarządzać (w ramach holograficznego/osobistego motywu prezentowanego powyżej), pracują już na odpowiednich obrotach i instynktownie wiedzą, co trzeba zrobić. Idealny zespół będzie się składał z 2-8 osób, które wniosą do Chaptera swoje zdolności i mocne strony. “Główny zespół” nie może być zbyt duży, by nie utracił swojej efektywności. To bardzo ważne. Większość członków, którzy dołączają do Chaptera, nigdy nie uczestniczy w jego działaniach na tym poziomie. Na średnim szczeblu zawsze jednak potrzeba ochotników, którzy są dostępni i chętni do pomocy w ramach konkretnych wydarzeń i aktywności.

   

A teraz, skoro posiadasz już podstawową wiedzę na temat tego, jak Chapter powinien wyglądać i w jaki sposób działa, raz jeszcze zajmijmy się słowem “klub”. Głównym powodem, dla którego nie powinniśmy uważać się za klub albo “członka klubu” jest fakt, że świadomość wymaga ciągłego wzrostu, podczas gdy “kluby” i “członkowie klubów” przeżywają wzloty i upadki -- “wzlot” rozumiemy tu jako pozytywny wzrost, a “upadek” jako wzrost negatywny. Jeśli prowadzisz swój Chapter tak, jakby był “klubem” lub miał "uczestnictwo członkowskie", pewnego dnia możesz doświadczyć “negatywnego wzrostu”, za którym pójdą wydarzenia różnej skali: od “wypisania się z grupy” pojedynczych członków, aż do jakiegoś czarnego scenariusza, który wstrząśnie całym Chapterem. To może sprawić, że pozostali członkowie będą rozczarowani i przygnębieni, co nie przyniesie nikomu żadnych korzyści.

   

2.1. Gromadzenie Wolontariuszy i Media Społecznościowe

   

2.2. Tworzenie Strony Internetowej i Narzędzi

   

2.3. Organizowanie Grupy Głównej

   

2.4. Rozszerzanie działalności na Chaptery Regionalne

 

   

   

2.1. Gromadzenie Wolontariuszy i Media Społecznościowe

   

Skłonienie wolontariuszy do pomocy w tworzeniu jakiegokolwiek Chaptera stanowi istotny atut, czyniący Chapter silnym. Na poziomie krajowym, mimo że technicznie tylko jedna osoba jest konieczna do stworzenia takiej struktury, ważne jest, aby pozyskać tak dużo pomocy, jak to tylko możliwe.

   

Aby od samego początku zmaksymalizować szanse uzyskania pomocy przy tworzeniu Chaptera, pierwszym ważnym krokiem na tym etapie będzie sprawdzenie, czy ktoś lub coś nie działa już jako przedstawiciel Ruchu Zeitgeist w Twoim kraju. Przykładowo, możesz:

   

- Zapytać administrację Chapterów

   

Notatka: W miarę wykonywania poszczególnych punktów i zaleceń, prosimy o regularne wysyłanie raportów na chapters@thezeitgeistmovement.com , w których opiszesz obecny stan rozbudowy swojego Chaptera oraz wybrane problemy, z którymi się zmagasz. GCA posiada doświadczonych koordynatorów, którzy chętnie Ci pomogą i poprowadzą, co jest bezcennym zasobem.

   

- Poszukaj grup i stron TZM w mediach społecznościowych

   

Ten punkt jest dość prosty, na przykład: użyj wyszukiwarki Facebooka, wpisując “Zeitgeist [nazwa twojego kraju]” lub "Ruch Zeitgeist" w swoim języku. Jeśli uzyskasz jakieś trafienia, powinieneś spróbować dogadać się z adminem strony (jeśli jest to strona), wysłać prywatną wiadomość (jeśli jest to konto profilowe) i/lub opublikować swoją prośbę o pomoc (jeśli jest to grupa).

   

Inne znane sieci społecznościowe to m.in.: Google+, Twitter, Myspace itd. Nie zapomnij sprawdzić, czy istnieje już grupa z Twoim krajem/regionem/miastem na stronie TZM Network (http://www.tzmnetwork.com/).

 

- Poszukaj w google

   

Dość rzadko się to zdarza, ale jest wciąż możliwe, że uda ci się znaleźć przydatne informacje przy pomocy wyszukiwarki google, używając haseł takich jak te podane powyżej. Możesz zobaczyć, że ktoś poprowadził event w Twoim kraju i promował go na swoim blogu lub że ktoś już zaczął budować stronę, ale nie skontaktował się jeszcze z GCA (chapters@thezeitgeistmovement.com).

   

- Zapytaj w Grupie Tłumaczeniowej

   

W Grupie Tłumaczeniowej, czasami znajdują się aktywni tłumacze z krajów, które nie mają Chapterów. Wysłanie e-maila do Grupy Tłumaczeniowej (linguisticteam@gmail.com) może Ci zapewnić kontakty, które później będą bardzo istotne w przyszłym rozwoju Chaptera.

 

   

Niektóre Chaptery zaczynają jako grupa przyjaciół, którzy mają potrzebę czegoś dokonać. Jeśli czujesz, że Twoi znajomi lub krewni wspierają idee Ruchu, być może mógłbyś ich zaprosić, by dołączyli i ci pomogli.

   

Gdy zakończysz już swoje "rozpoznanie" przez wykonanie czynności opisanych powyżej, radzimy ci wykonać następujące kroki:

   

- Stwórz stronę na Facebooku

   

Stwórz stronę na Facebooku, wrzuć logo, dołóż kilka dodatków w ramach strony powitalnej i zapełniaj ją powoli treściami o Ruchu w regionie i/lub skopiuj część wiadomości/aktualności ze strony TZM Global na Facebooku.    

   

Notatka: Unikaj tworzenia konta profilowego dla Chaptera, gdyż stoi to w sprzeczności z polityką Facebooka (Warunkami Użytkowania) i może sprawić, że Twój profil zostanie usunięty.

   

- Stwórz konto na Twitterze

   

To też jest całkiem proste: stwórz konto, ustaw odpowiednio profil (dodaj logo, linki itp.). Jako bonus, możesz połączyć swoje konto na Twitterze z kontem na Facebooku; w ten sposób każdy post na Facebooku pojawi się automatycznie na Twitterze i vice versa.

   

- Stwórz kanał na YouTube

 

   

Notatka: Prosimy o respektowanie zasad dotyczących praw autorskich YouTube, gdyż w innym wypadku twój kanał może zostać trwale ograniczony w sposób, jakiego byś nie chciał, a twoje partnerstwo z YouTube cofnięte.

   

- Inne Sieci Społecznościowe

   

Możesz też dodać się do innych sieci społecznościowych, które są popularne w twoim kraju. Upewnij się jednak, że pamiętasz lub zapisujesz kolejność, w której wrzucasz aktualizacje na swoje media społecznościowe, bo im więcej ich masz, tym częściej będziesz musiał powtarzać te same czynności za każdym razem, gdy zechcesz dokonać aktualizacji.

   

Na zakończenie, kilka słów dotyczących pomocy: Kiedy prosisz GCA o pomoc, staraj się być tak dokładny, jak to możliwe. Na przykład, spróbuj uszczegółowić te aspekty, w których potrzebujesz pomocy, takie jak praca nad stroną, obrazkami, praca z tłumaczeniami itp. Dodatkowo, tam gdzie to ma sens, zwracaj się do ludzi osobiście po imieniu i pisz maile “Do:”Jedna osoba i“Dw:” Inni. W ten sposób zredukujesz szanse na pojawienie się efektu “rozmycia odpowiedzialności” (Zobacz: “Organizowanie grupy głównej“ po więcej informacji).

   

   

2.2. Tworzenie strony i narzędzi

   

Po utworzeniu siatki mediów społecznościowych i uzyskaniu niezbędnej pomocy powinieneś wziąć się za stworzenie podstawy twojego Chaptera: strony internetowej.

   

Gdzie byśmy dziś byli bez Internetu? Wszyscy dobrze wiemy, jak ważne i potężne jest to narzędzie w organizacji grup aktywistów i rozprzestrzenianiu informacji dla szerszego grona odbiorców. Niezwykle ważne jest więc stworzenie strony internetowej celem udostępniania takich informacji.

   

Strona będzie Twoim punktem informacyjnym, gdzie nowi goście dowiedzą się o Ruchu w swoim regionie i w swoim języku; gdzie zwolennicy będą otrzymywać bieżące i aktualne informacje o Ruchu; i gdzie zainteresowani członkowie będą mogli dać coś od siebie, dołączyć do wydarzeń, komunikować się i organizować.

 

   

Zdobycie dobrej domeny (lub kilku)

   

Zanim w ogóle rozpocznie się budowę strony, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zabezpieczyć, jest domena. Te bywają dość tanie w formacie typu tzm-usa.org, co oznacza koszt rzędu 10$ rocznie. Dobrze jest wybrać taką domenę, która trafnie opisuje Chapter; na przykład dla Hiszpanii byłoby to:

   

- movimientozeitgeist.es < Słowo "Ruch Zeitgeist" jest tu przetłumaczone i rozszerzenie domeny odnosi się do kraju -“es” to domena “hiszpańska”

   

Jednakże rozszerzenia typu .org są w porządku i zapewne są jednymi z tańszych do zarejestrowania.

 

   

- zeitgeistspain.org < słowo "zeitgeist" i nazwa kraju, w którym znajduje się Chapter, również jest dobrą domeną.

   

Oczywiście, inne domeny również są możliwe.

   

Dodatkowo, możesz chcieć zakupić dwie domeny i/lub wziąć trzecią do publikowania na niej swoich kampanii społecznych. Coś takiego jak zday.es jest znacznie prostsze do zapamiętania i np. do umieszczenia na ulotce, niż movimientozeitgeist.es. Jednak większą liczbę domen zawsze możesz skonfigurować tak, by przenosiły czytelnika na domenę główną, albo przynajmniej możesz wstawić tam odpowiedni link.

   

Notatka: Używając domeny dla “kampanii”, powinieneś ustawić przekierowanie do konkretnej strony, na której znajdują się informacje o tym, co promujesz.

 

Obecnie można od CGA otrzymać szablon, na którym większość zawartości jest już poukładana i który dość dobrze funkcjonuje. Jest on dość prosty w obsłudze, nawet jeśli nie masz doświadczenia z tworzeniem stron, a przy tym ma estetyczny, profesjonalny wygląd. Jeśli chcesz tego szablonu użyć, skontaktuj się z CGA (chapters@thezeitgeistmovement.com)

   

Podgląd: http://tzmchapters.co.cc/template

   

Możesz z tym szablonem zrobić trzy rzeczy:

   

a. Użyć go dla swojego Chaptera wedle instrukcji.

   

b. Użyć go jako bazy, a potem rozwijać jego funkcje itp.

   

c. Stworzyć własną stronę, ale zachować szablon jako główny punkt odniesienia dla strukturalizowania zawartości i funkcjonalności, które oferuje.

   

Oczywiście, każda z tych opcji ma inne wymagania co do zdolności i wiedzy w zakresie budowy stron internetowych.

   

Nie krępuj się i rozbudowuj szablon lub wykaż się kreatywnością w tworzeniu własnego; prosimy jednak, byś zachował niezbędne minimum zgodności z sekcją “Zasady Ruchu”, umieszczoną pod koniec tego dokumentu.

   

- dobry, profesjonalny, estetyczny wygląd z łatwym dostępem do informacji

   

- być dynamiczna, tzn. musi być regularnie aktualizowana, zawierać najnowsze treści itp.

   

- zawierać jakiś rodzaj medium do komunikacji między członkami Chaptera, np. blog, forum, chat itp.

   

Pamiętaj:    

   

- Nie bagatelizuj siły, jaką mają przeszkadzający użytkownicy (znani również jako trolle).

   

Jeśli masz zamiar prowadzić forum, bloga/system komentarzy lub chat, upewnij się, że masz ludzi gotowych je moderować i pracować nad rozszerzaniem zespołu. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, są wycieczki personalne, materiały niezwiązane tematycznie, spam itp. To nie tylko wpływa na twój publiczny wizerunek, ale też bardzo szybko “niszczy” wirtualną społeczność, której zbudowanie zajmuje sporo czasu.

   

- Postaw się na miejscu twojego gościa, kiedy przemieszczasz się po swojej stronie internetowej.

   

Nie chcesz powstrzymywać swoich gości od uczenia się lub pomagania z powodu "braków" na stronie i nawigacji wprowadzającej w błąd. Zazwyczaj im prostsza nawigacja i układ strony, tym lepiej.

   

Twoim prawdziwym Chapterem są twoi członkowie i żadna strona -- nie ważne jak dobrze wygląda i jak bardzo jest funkcjonalna -- nie pomoże ci w efektywnej rozbudowie Chaptera, jeśli twoja organizacja nie funkcjonuje, a struktura komunikacyjna wewnątrz twojej grupy głównej, zarządzanie zasobami i zadaniami szwankują.

   

Tworzenie Narzędzi

   

Równolegle do prac nad rozbudową strony, powinieneś też ustalać priorytety, tworząc podstawowe narzędzia, których Twoja grupa trzonowa i przyszli aktywni członkowie Chapterów będą używać do organizowania dokumentacji, plików, zadań itp.

   

Takie narzędzia są dość szybkie i łatwe do utworzenia. Ich funkcjonalność, przydatność i właściwe użycie zależy od odpowiedniego “stanu umysłu” twojej grupy głównej i konstruktywnej synergii pomiędzy tobą i twoją grupą.

   

System Dokumentacyjny

   

To narzędzie stanowić będzie ważną podstawę trzonu Chaptera i wszystkich projektów, które on stworzy. Podczas gdy możliwe jest zarządzanie Chapterem i jego organizacją bez takiego narzędzia, to za użyciem scentralizowanego i uporządkowanego systemu dokumentacji przemawiają istotne korzyści.

   

Za pomocą systemu dokumentacyjnym, takiego jak google docs, możesz zorganizować wszystko w folderach i zawsze znajdziesz to, czego szukasz, bez konieczności pytania o link lub robienia zakładek. Możesz też dzielić się dokumentami z wieloma osobami i współpracować z nimi przy okazji typowych zadań, takich jak tworzenie formularzy, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych, pokazów slajdów itp.

   

Aby stworzyć folder w Chapterze, po prostu wyślij e-mail do GCA na chapters@thezeitgeistmovement.com z prośbą o dołączenie do “TZM Global Document System”. Kiedy już zostaniesz dodany, otrzymasz instrukcje co do jego użytkowania.

   

Ustalenie Systemu Zarządzania Projektami (PMS) może być bardzo przydatne w Chapterze, zwłaszcza, kiedy ten się rozrasta i robi się kilka projektów za jednym zamachem.

   

Są dziesiątki, jeśli nie setki możliwych rozwiązań w tym obszarze. Open Atrium jest znane z tego, że posiada łatwe w obsłudze narzędzia i funkcje, które chwali sobie kilka Chapterów. Open Atrium jest open-source'ową platformą zaprojektowaną specjalnie po to, aby usprawnić komunikację w grupie. Jest to intranet w pudełku z następującymi funkcjami: blogiem, wikią, kalendarzem, listą rzeczy do zrobienia, shoutboxem i dashboardem do zarządzania wszystkim. “Gotowe” Open Atrium z pakietem instalacyjnym z podstawowymi przykładami organizacji projektowej Chapterów jest obecnie dostępne jako dodatek do szablonu do chapterów TZM.

   

Notatka: Nie zakładaj, że PMS jest odpowiedzią na Twoje problemy organizacyjne: nawet dobry PMS nie ocali Cię przed kiepską organizacją pracy lub brakiem dyscypliny.

   

System magazynowania plików

 

   

Kiedy twój Chapter zacznie się rozwijać, będziecie potrzebować wspólnego miejsca do trzymania i organizowania plików. Te archiwa można wykorzystywać w różnych celach, jednak w większości będą one używane do przenoszenia plików projektowych i trzymania tych plików, które są regularnie ściągane ze strony Chaptera, tym samym oszczędzając ci transfer. Jest sporo dostępnych systemów magazynowania plików i większość z nich jest łatwa w użyciu. W zależności od twoich potrzeb, możesz wybrać narzędzie najlepsze dla ciebie i twojego Chaptera. Przykładami hostingów używanych przez Ruch w tej chwili są Dropbox i Mediafire.

   

2.3. Organizowanie Grupy Głównej

   

Jak już wiemy, nie wystarczy mieć grupę ludzi, którzy chcą pomóc. Musi być też mechanizm, który pozwoli im pomagać wydajnie i w sposób zorganizowany, a mając ten cel w perspektywie dochodzimy do punktu, gdy trzeba utworzyć trzon.

   

Zanim wejdziemy w szczegóły formowania rdzenia grupy, poniżej kilka ważnych punktów kluczowych:

   

Jak łatwo się domyślić, działanie synchroniczne wymaga od uczestników bycia w tym samym miejscu i czasie, by pracować nad czymś wspólnie, podczas gdy działanie asynchroniczne to takie, przy którym uczestnicy mogą pracować wtedy, gdy zechcą, w czasie, w którym sobie tego życzą, bez względu na to, co w tym czasie robią inni.

   

Przykładem aktywności synchronicznej jest walne spotkanie. Gdy grupa zbiera się i dyskutuje ze sobą na spotkaniu (twarzą w twarz), ma to swoje plusy. Jednakże spotykanie się "przy okrągłym stole" nie zawsze jest możliwe w pełnym składzie ze względu na niezgodności w grafikach, sprawy osobiste, inne plany i tak dalej. Spotkania twarzą w twarz również wykluczają tych, którzy chcieliby brać udział w ich pracy i wnieść swój wkład, ale mieszkają zbyt daleko od miejsca spotkań.

   

I tutaj przydatne okazują się spotkania online. Stworzenie obecności w sieci służy wzmocnieniu interakcji w zespole ze względu na ciągłość oferowaną poza tradycyjnymi spotkaniami. Pozwala to również zainteresowanym na dyskretne uczestnictwo z domu, tworząc środowisko niezależne od czasu i przestrzeni oraz pozwalając na “asynchroniczne” uczestnictwo. Na przykład, jeden z członków może podrzucić pomysł o godzinie 15.00, a kolejny kontynuować pracę nad nim o 3.00 w nocy.

   

Czym jest efekt "rozmycia odpowiedzialności" i dlaczego jest taki ważny?   

Rozmycie odpowiedzialności to pojęcie z zakresu psychologii społecznej, według którego osoba podejmie się odpowiedzialności za działanie z mniejszym prawdopodobieństwem lub będzie w ogóle bezczynna, jeśli w pobliżu są inni. Jest to rodzaj atrybucji, dzięki której jednostka przyjmuje, że to inni są odpowiedzialni za podjęcie akcji lub już ją wykonali. To zjawisko ma miejsce w grupach ludzi powyżej pewnego krytycznego rozmiaru i kiedy odpowiedzialność nie jest przydzielona w widoczny sposób. Występuje rzadko, kiedy osoba jest sama; prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska rozmycia wzrasta w grupach złożonych z trzech i więcej osób.

   

Ten efekt działa znacznie częściej, niż nam się wydaje. W Ruchu pojawiał się już na kilka sposobów:

   

Brak produktywności działań lub innych następstw po pojawieniu się dobrego pomysłu / odbyciu świetnej dyskusji, bo nikt “nie wziął go na siebie”, tj. nie wziął odpowiedzialności za wprowadzenie go w czyn.

   

Brak kontynuacji i dalszych działań po tym, jak na spotkaniu w dyskusji wyłoniły się właściwe zadania i role. To może wydarzyć się za każdym razem, gdy projekt jest zarządzany przez dwie lub więcej osób, albo jeśli członkowie odrzucają "rolę managera".

 

   

Zrozumienie i rozpoznanie tego efektu jest w aktywizmie krytyczne, ponieważ może stanowić o różnicy między podejmowaniem naprawdę efektywnych akcji a zaledwie rozmową połączoną z brakiem działania. Możesz poszukać i poczytać więcej na temat tego zjawiska w Wikipedii, o ile jesteś tym zainteresowany.

   

Tworzenie podstawy Chaptera

   

Podczas formowania podstawy Chaptera, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe aspekty:

   

- Zdefiniowanie koordynatorów Chaptera i zakresu ich odpowiedzialności    

   

Po pierwsze i najważniejsze: kiedy tworzysz podstawę Chaptera, musisz zacząć od jego koordynacji. Bez tego Chapter popadnie w trwałą dezorganizację z uwagi na prosty fakt, że na nikim nie będzie spoczywać odpowiedzialność za wykonywanie któregokolwiek z trzonowych zadań co do utrzymywania Chaptera i jego rozwoju.

   

Co więc właściwie robi taki koordynator Chaptera? On(a):

   

a) organizuje i zarządza informacjami w ramach Chaptera (wliczając w to raporty i zebrania)

   

b) jest cały czas poinformowany o aktywności Ruchu i informuje o niej Chaptery na pozostałych poziomach oraz ich członków

 

   

d) przegląda i zatwierdza Chaptery na niższych poziomach, koordynatorów i propozycje projektów w Chapterze

   

e) upewnia się, że poprzez stronę Chaptera i działania aktywistyczne Ruch jest odpowiednio reprezentowany

   

f) jest odpowiedzialny za odpowiednie użycie i zachowanie poufności listy mailingowej i innych ważnych danych administracyjnych

   

g) dąży do stworzenia bezkonfliktowego środowiska zorientowanego na pracę i, jeśli to konieczne, działa jako mediator w ramach Chaptera

   

h) zarządza listą mailingową Chaptera

   

Notatka: Możesz poczytać więcej odnośnie koordynacji w sekcji "Wskazówki od koordynatorów" w wersji online tego przewodnika (na stronie).

   

- Chaptery z podchapterami

   

W większych Chapterach, które zawierają Chaptery niższego rzędu, koordynator musi się również skupić na ich wspieraniu i wzroście, rozwijaniu projektów i utrzymywaniu dobrego przepływu informacji.

   

W sytuacji, gdy obecnych jest wielu koordynatorów, musisz zadać swojemu zespołowi poniższe pytania:

   

- Kto pomoże w rozwoju Chapterów niższego poziomu?

   

- Kto zintegruje zarządzanie projektami i upewni się, że projekty rozwijają się prawidłowo?

   

- Kto będzie utrzymywał i aktualizował strony internetowe Chapterów i subchapterów?

   

- Kto zorganizuje spotkania Chaperu, zbierze i uporządkuje raporty, a także będzie się komunikował z Ruchem na poziomie globalnym, składając raporty i przekazując informacje w tę i z powrotem?

   

Jak można zauważyć powyżej, ważnym jest, aby było jasne, kto i za co jest odpowiedzialny. Przydziel komuś zadanie sprawdzania, czy każda z osób, które podjęły się jakichś zadań, faktycznie je wykonuje, a jeśli nie, to dlaczego i jakie alternatywne rozwiązania można zamiast tego wprowadzić. Innymi słowy, rola tej osoby polegać będzie na byciu wewnętrznym managerem grupy.

   

- Czym jest Grupa Językowa (Linguistic Team)

   

W Chapterze narodowym, Grupa Językowa ma fundamentalną wartość, zwłaszcza w krajach, gdzie językiem narodowym nie jest angielski. Brak dostępnych treści w danym języku narodowym zawsze prowadzi do wykluczenia ludzi, którzy mogą nie rozumieć angielskiego zbyt dobrze, a treści przetłumaczone nieprawidłowo często prowadzą do braku ich zrozumienia i/lub niewłaściwych interpretacji.   

Ważne jest, aby koordynatorzy Chaptera wyszukiwali członków, którzy mają możliwość pomocy w następujących zadaniach: tłumaczenie, proofreading, pełna koordynacja z oficjalnymi koordynatorami Grupy Językowej i przekazywanie istotnych informacji z powrotem do innych uczestników projektu z twojego Chaptera, upewnianie się, że tłumaczenia idą do przodu, bycie świadomym zasobów ludzkich itp.

   

Zwykle, gdy Chapter się otwiera, "rola łącznika tłumaczeniowego" spoczywa na jednej osobie; jednakże w miarę jak Chapter się rozrasta, może zaistnieć konieczność rozszerzenia tej roli na 2-3 koordynatorów. W tym wypadku BARDZO ważne jest zdefiniowanie roli każdego koordynatora. Wszystkie definicje ról trzeba skonsultować z oficjalnymi koordynatorami LingTeam, gdyż to oni są odpowiedzialni za doglądanie wszystkich aktywności związanych z grupą tłumaczeniową.

   

Aby skontaktować się z globalną grupą LingTeam, wyślij e-mail na: linguisticteam@gmail.com.

   

- Czym jest Grupa Multimedialna

 

   

W odróżnieniu od Grupy Językowej, bardzo prawdopodobnym jest, że będzie to nie tyle zespół, a bardziej obszar odpowiedzialności, którym zajmuje się mała grupa członków. Co dość oczywiste, aspekt multimedialny odnosi się do wykonywania zadań związanych z tworzeniem grafiki i video oraz z edycją dźwięku.

   

Jest to ważne, gdyż publiczny wizerunek jest dużą i ważną częścią Ruchu jako całości. Jeśli masz profesjonalnie zrobione ulotki, plakaty itp., od razu postrzegany będziesz jako bardziej wiarygodny. Jednocześnie, nie każdy w Ruchu jest profesjonalnym grafikiem lub wie, jak efektywnie pracować z narzędziami graficznymi. Gdy taki proces jest scentralizowany i łatwy do skopiowania/zaadoptowania, możesz oszczędzić sobie ogromnej ilości problemów, zmniejszyć zużycie zasobów i wciąż liczyć na dobry efekt.

   

- Czym jest grupa PR

   

Skrót PR oznacza "public relations". PR to obszar aktywności, który zawiera w sobie pisanie, publiczne przemowy i poprawianie komunikacji/wizerunku publicznego Chaptera poprzez przeprowadzanie burz mózgów i proponowanie kampanii aktywistycznych dla lokalnych Chapterów.

 

   

Ludzie, którzy na wstępie dołączą do tej grupy, będą ważni, gdyż nie tylko będą oni lepiej przygotowani do tej roli niż przeciętny aktywny członek Chaptera, ale również stworzą sobie system do zarządzania masowymi mediami, który pozwoli na efektywne komunikowanie idei Ruchu. Zazwyczaj ludzie, którzy biorą na siebie te role, związani są z marketingiem, public relations, uczeniem, sprzedażą, obsługą klienta itp.

   

- Czym jest tryb pracy zasobów ludzkich: "Zespoły" i "Projekty"

   

W odniesieniu do zagadnienia tworzenia struktury, bardzo ważnym pytaniem, często pomijanym, jest: "Czy twój Chapter powinien mieć grupy powiązane z projektami czy mieć projekty, nad którymi pracuje kilka zespołów?"

   

Biorąc pod uwagę naturę działalności wolontariackiej w Ruchu, budowanie zespołów to naprawdę ciężka praca, gdyż aktywni członkowie przychodzą i odchodzą, mogą też wrócić później albo wcale (w zależności od tego, co dzieje się w ich życiu osobistym, czy czerpali satysfakcję z wykonanej pracy, czy nie). Zarządzanie taką grupą z całą odpowiedzialnością za organizację właściwych dla niej projektów nakłada na organizatora/ów ogromne brzemię. Dodatkowo, z uwagi na naturę projektów, czasami może wymagać to umiejętności interdyscyplinarnych. Analizowanie tej sytuacji i obserwowanie krótkiej historii zespołów w Ruchu prowadzi nas do wniosku, że drużyny, do których "przyporządkowano" projekty na wyłączność, nie działają zbyt efektywnie.

   

Na szczęście, tworzenie projektów jako katalizatorów dla tworzenia tymczasowych zespołów, które biorą się ze wspólnej bazy dostępnych zasobów (nadzorowanych przez koordynatorów grup) wydają się dawać lepsze rezultaty. Formuła jest bardzo prosta i zawiera: określenie celu i stojącego za nim rozumowania, zebranie ochotników i zorganizowanie zadań; następnie ukończenie ich i domknięcie projektu.

   

W tym scenariuszu rola zespołu nie traci na znaczeniu; w istocie jest wręcz przeciwnie. Zespół ekspertów z danej dziedziny służy jako baza surowcowa, aby tworzyć grupy międzydyscyplinarne, które będą pracować nad projektem. Na przykład, projekt X wymaga 1 grafika, 1 programisty i 2 tłumaczy. To oznacza, że koordynator zespołu medialnego informuje wszystkich nadających się do tego członków, będących się w jego/jej bazie danych oraz próbuje pozyskać ochotników do pełnienia wymaganych ról. Ta sama metoda działa na przykład przy rozwijaniu grupy tłumaczeniowej.

   

Notatka: Od tej reguły jest pewien wyjątek; grupa tłumaczeniowa zdaje się radzić sobie całkiem dobrze w obydwu z tych metod, gdyż tryb pracy jest tam bardzo ustandaryzowany (proofreading, tłumaczenie, rewizja, publikacja). Może to oznaczać, że im bardziej uproszczony jest twój sposób pracy, tym lepsze są jej efekty.

   

2.4. Rozszerzanie się na Chaptery Regionalne

 

Regionalni/Wojewódzcy koordynatorzy:

   

Mieszkają w regionie/województwie, które koordynują.

   

Są bardzo dobrze obeznani z filmami z serii Zeitgeist, Przewodnikiem Orientacyjnym Aktywisty oraz wykładami Petera Josepha i czują się komfortowo, odpowiadając na pytania odnośnie globalnego modelu Gospodarki Opartej na Zasobach, potrafiąc jednocześnie uargumentować, dlaczego zmiany są zarówno konieczne, jak i pożądane do wprowadzenia.

   

Mają ciągły dostęp do komputera i maila.

   

Naprawdę wspierają Ruch, są świadomi jego poczynań i kierunku, w którym zmierza.

   

Są myślicielami zorientowanymi na rozwiązania, którzy odnajdują się w projektach wymagających współpracy i motywowania innych.

   

Czują się komfortowo, koordynując wiele wydarzeń ulicznych w swoim lokalnym środowisku, wliczając w to wyświetlanie filmów, spotkania w ratuszu, uliczny i festiwalowy aktywizm itp.

   

Regionalni/wojewódzcy koordynatorzy są ochotnikami, którzy przekazują informacje TZM, udostępniane przez globalnych/narodowych koordynatorów, członkom w swoim województwie/regionie. Organizują spotkania (online, fizyczne lub jedne i drugie), aktualizują zawartość strony, wysyłają newslettery, odpowiadają na maile od członków i innych koordynatorów, czasami organizują lokalne działania aktywistyczne. Mogą pomagać w rozwoju miejskich i uniwersyteckich Chapterów niższego poziomu, uczestniczyć w comiesięcznych raportach Chapterów, mogą wypowiadać się w imieniu Ruchu na lokalnych wydarzeniach i brać udział w spotkaniach Chaptera krajowego na platformie TeamSpeak, by być na bieżąco z działaniami Ruchu (jeśli na obecność nie pozwalają im obowiązki, nadrabiają zaległości, przesłuchując nagranie ze spotkania).

   

W tej sekcji:

   

3.1 - Przegląd

   

3.2 - Jak zacząć

   

3.3 - Jak skupić się na celach

   

3.1 - Przegląd

   

Szczególną właściwością Chaptera regionalnego jest to, że może on powstać zarówno jako rozszerzenie Chaptera miejskiego, jak również subsekcja Chaptera krajowego. Może się też zdarzyć, że Chapter regionalny zostanie uformowany tymczasowo jako sposób na wspomaganie komunikacji w słabo zamieszkanych rejonach, gdzie na wstępie w danej miejscowości będzie zbyt mało osób, aby stworzyć Chapter lokalny, ale gdzie będzie dostateczne zainteresowanie w regionie. Taka sytuacja może zaistnieć zwłaszcza w krajach z małą populacją rozproszoną na dużym obszarze i o dużych odległościach do pokonania pomiędzy osiedlami, takimi jak Kanada czy Australia. Chapter regionalny zawiera w swojej strukturze Chaptery miejskie z tego samego regionu, województwa, prowincji czy stanu. Zrzesza również osoby z danego regionu, które mieszkają w miastach, ale nie mają jeszcze swojego Chaptera.

   

Chaptery regionalne mogą uformować się na trzy sposoby:

   

1) W ramach inicjatywy centralnej, kiedy ilość Chapterów lokalnych zwiększy się do tego stopnia, że dla lepszej koordynacji trzeba pogrupować je na regiony w celu ułatwienia podziału pracy i poprawy komunikacji.

 

2) Jako inicjatywa odgórna, kiedy TZM nabiera rozpędu w kraju i zainteresowanie wzrasta do tego stopnia, że różne regiony chcą mieć własne, regionalne inicjatywy. Te Chaptery regionalne z czasem najprawdopodobniej nabiorą charakteru bardziej lokalnego, gdy zainteresowanie i aktywność wzrośnie, a liczba członków się zwiększy.

   

3) Jako inicjatywa oddolna, kiedy to lokalne Chaptery zauważą, że wraz ze zwiększającą się liczbą członków sieciowanie się i współpraca stają się coraz bardziej przydatne i dany Chapter regionalny zostaje utworzony dla usprawnienia tej komunikacji.

   

Trzeba zauważyć, że bez względu na to, czy Chapter regionalny rozwinie się jako inicjatywa centralna, odgórna czy oddolna, bardzo ważne jest, aby komunikował się on z Chapterem krajowym. Jest to konieczne dla zdrowego funkcjonowania globalnej siatki komunikacyjnej Ruchu, gdyż wspomaga rozwój pomysłów i projektów oraz zapewnia wsparcie dla każdego Chaptera. Jeśli wszystkie Chaptery będą dobrze umocowane w sieci i wszystkie będą miały równy dostęp do zasobów Ruchu, wszyscy będą mieli podobny wkład w utrzymanie jego integralności i zmniejszy to nakład pracy każdego oddzielnego Chaptera.

   

3.2 - Jak zacząć

   

Na samym początku, Chapter regionalny często przypomina Chapter miejski ze względu na swój ograniczony rozmiar i zasięg geograficzny. Jedną główną różnicą jest to, że Chapter regionalny:    

   

- zrzesza członków ze wszystkich miast w regionie,

   

- skupia się na ekspansji (tworzeniu większej ilości Chapterów miejskich).

   

Mówiąc prościej, Chapter regionalny jest po prostu pierwszym “Chapterem miejskim” w regionie - takim, który skupia się na tworzeniem większej ilości Chapterów miejskich wokół siebie. Tak więc, poza przeczytaniem tej sekcji powinieneś również przeczytać rozdział o tym, jak tworzyć Chapter miejski.

   

Aby rozpocząć - przy założeniu, że w twoim regionie nie istnieje jeszcze żaden inny Chapter - proszę, postępuj według poniższych kroków:

   

1. Skontaktuj się z koordynatorem Chaptera krajowego

   

Jak w tytule... Jeśli nie możesz go znaleźć lub nie otrzymujesz odpowiedzi od swojego Chaptera krajowego, który powinien znajdować się na oficjalnej liście Chapterów, tutaj: http://thezeitgeistmovement.com/chapters, to prosimy, byś skontaktował się z nami mailowo pod adresem chapters@thezeitgeistmovement.com i przygotował się, z dużym prawdopodobieństwem, do otworzenie Chaptera krajowego.

   

Jeśli jednak uda ci się nawiązać taki kontakt, prosimy, byś postępował zgodnie z instrukcjami, które otrzymasz w odpowiedzi.

   

2. Stwórz narzędzia komunikacyjne

   

Narzędzia komunikacyjne oznaczają jakiekolwiek medium, które zapewnia platformę dla grupowej wymiany informacji. Niestety, niewiele więcej da się w tej materii powiedzieć, gdyż tego typu platformy i ich rozwój leżą w gestii Chaptera krajowego - jako że większość najlepszych narzędzi komunikacyjnych dla Chapterów regionalnych jest w istocie tworzona przez Chaptery krajowe, które mają co do tego różne podejście.   

Jednakże takie narzędzia komunikacyjne zawierają, jako absolutne minimum, stronę na Facebooku i bloga, gdzie następuje podstawowa promocja Ruchu dla szerokiego odbiorcy. Spójrz proszę na wskazówki dotyczące tworzenia “strony internetowej Chaptera” na końcu tego dokumentu, jeśli zamierzasz stworzyć bloga albo podobną prostą stronę.

   

Dodatkowo, jako koordynator regionu musisz stworzyć konkretny e-mail dla tego Chaptera oraz arkusz kalkulacyjny lub inny dokument, w którym będziesz mógł notować szczegóły odnośnie Chapterów miejskich (ich kontakty/e-maile, media komunikacyjne, koordynatorów itp.).

   

3. Zorganizuj i rozbuduj wskazówki planu rozwoju i wprowadź je w życie

   

Po tym, jak odpowiednio poinformujesz swój narodowy Chapter o twoich intencjach, wykonując instrukcje i tworząc odpowiednie media komunikacyjne dla swojego Chaptera regionalnego, przyjdzie czas na stworzenie wstępnego planu rozwoju.

 

Plan ten powinien zawierać (ale nie być do nich ograniczony) takie szczegóły jak:

   

- Napisanie maila promocyjnego i instrukcji, które wyślesz do wszystkich subskrybentów z twojego regionu, którzy już zapisali się do Chaptera krajowego (w niektórych Chapterach łatwo znajdziesz setki odbiorców).

   

- Użycie strony Chaptera krajowego na Facebooku do promocji strony regionalnej.

   

- Aktualizowanie swoich mediów społecznościowych przy pomocy wiadomości o Ruchu.

   

- Organizowanie i planowanie spotkań oraz małych wydarzeń, które możesz przygotować.    

   

- Wyznaczenie podstawowego trybu pracy w zakresie tego, jak zamierzasz organizować i zbierać ochotników celem tworzenia Chapterów miejskich.

   

- Sprawdzenie, w jakich innych akcjach może wziąć udział twój Chapter (proszę, sprawdź to na www.tzmchapters.net, gdzie znajdziesz więcej pomysłów i informacje o obecnych kampaniach globalnych).

   

I tutaj kończy się rola tego przewodnika. Od tej chwili to, co zrobisz, zależy już od twojej kreatywności, zdolności planowania i pomysłowości.

   

3.3 - Skupianie się na celach

 

Kiedy utworzenie regionalnego Chaptera jest konieczne lub gdy się on po prostu pojawia, posiada on przewagę, polegającą na możliwości podejmowania działań, które przekraczają granice miast i pomagają dystrybuować informacje z miast do Chapterów narodowych i vice-versa. Jednakże, celem nadrzędnym powinno być zawsze tworzenie większej ilości Chapterów miejskich, a nawet "Chapterów sąsiedzkich", o ile to tylko możliwe, aby móc przeprowadzać lokalne wydarzenia, takie jak spotkania w ratuszu i wykłady. Chaptery regionalne mają te same funkcje ogólne co Chaptery krajowe, ale funkcje te zależą od właściwości geograficznych regionu. Jeśli region jest mały, a miasta znajdują się tuż obok siebie, jedną z funkcji regionalnego Chaptera będzie prowadzenie wydarzeń regionalnych. Jednakże, jeśli region jest duży, a miasta są od siebie oddalone, Chapter regionalny powinien się skupić na projektach wirtualnych i angażowaniem ludzi z różnych miast celem stworzenia kolejnych Chapterów miejskich w regionie. Chapter regionalny powinien być używany jako narzędzie do rozszerzania Ruchu i zarówno wspierać Chapter narodowy w tworzeniu nowych Chapterów miejskich w danym regionie, jak i pomagać Chapterom miejskim wzrastać i kontaktować ze sobą jak najwięcej ludzi celem stworzenia innych Chapterów miejskich i regionalnych tak, by skonsolidować Chapter krajowy.W tej sekcji:

   

4.1 - Wprowadzenie

   

4.2 - Jak zacząć

   

4.3- Zbieranie ochotników i organizowanie grupy trzonowej

   

Struktura Chapterów Ruchu Zeitgeist jest naszą oficjalną siecią komunikacyjną na całym świecie, skupioną na przekazywaniu idei i celów TZM poprzez wolontariacki aktywizm na rzecz poszerzania świadomości. Oficjalne Chaptery to samo-motywujące się grupy złożone z osób, które rozumieją zasady i poglądy Ruchu oraz opowiadają się za wprowadzeniem rozwiązań proponowanych w naszych materiałach. Te lokalne Chaptery skupiają się na projektach zwiększających świadomość "na ulicy", działając w skoordynowanych grupach aktywistów, a także podczas zwykłej społecznej interakcji.

   

Posiadamy strukturę holograficzną, bo każdy Chapter opowiada się za tym samym logicznym rozumowaniem wynikającym ze zbioru danych, biorąc pod uwagę specyfikę kulturową populacji w danym regionie (rzeczy takie jak język, dominujące poglądy polityczne, styl życia i wartości itp.) i znajduje efektywne i zabawne sposoby na komunikowanie tych idei w swojej okolicy.

   

Chaptery funkcjonują dzięki wysiłkom ochotników (takich jak ty), którzy koordynują sieć i zdecydowali się być częścią oficjalnej struktury, w której uczestniczą, będąc w kontakcie ze swoim koordynatorem TZM, odpowiadając na pytania wysyłane pocztą elektroniczną i organizując lokalne wydarzenia zwiększające świadomość.

   

Notatka odnośnie "Oficjalności" i "Nieoficjalności": Podczas gdy przyjęta przez nas struktura nosi miano "oficjalnej" platformy aktywistycznej, nie jest konieczne, abyś uczestniczył w niej w ten właśnie sposób. Niektórzy ludzie nie mają na to czasu lub mogą chcieć pozostać niezależni. Inni mogą chcieć stworzyć grupę dla innych celów (np. ruchy zielonych, miasta przejściowe, budowa miasta, dostęp do kultury, itp.). Te ścieżki są dostępne dla wszystkich, ale nie są to Chaptery TZM. Prosimy, byś miał to na względzie podczas czytania tej publikacji. Obecnym celem Ruchu jest aktywizm na rzecz uświadamiania, edukacja i komunikowanie informacji zawartych w naszych materiałach; ma to na celu stworzenie globalnej masy krytycznej osób wspierających naukowy system wartości.

 

4.2 - Jak zacząć

   

Gotowy/a do startu?

   

I. Czy jakiś Chapter istnieje już w twojej okolicy?

   

Być może w twojej lokalizacji znajduje się już jakiś Chapter. Aby się tego dowiedzieć, odwiedź www.thezeitgeistmovement.com i zjedź na dół strony, gdzie znajdziesz linki do mających własne Chaptery krajów, stanów, regionów itp. Kliknij w odpowiednią nazwę, żeby sprawdzić, czy jakiś Chapter w twojej lokalizacji już istnieje, a jeśli tak, to dołącz do nich!

   

II. Jeśli w twojej lokalizacji nie istnieje ŻADEN Chapter:

   

Skontaktuj się z koordynatorem najbliższego dużego obszaru w okolicy, którą zamieszkujesz. Przykładowo, jeśli chcesz otworzyć Chapter w Płocku w województwie mazowieckim w Polsce, to najpierw sprawdź, czy istnieje Chapter w Płocku. Jeśli takiego Chaptera nie ma, to sprawdź, czy powstał Chapter regionalny dla województwa mazowieckiego. Jeśli i taki nie istnieje, to skontaktuj się z koordynatorem krajowym w sprawie stworzenia Chaptera lokalnego. Być może strona twojego Chaptera krajowego posiada sekcję pt. "zaangażuj się", "stwórz Chapter" albo "skontaktuj się z nami", przy pomocy której będziesz mógł zapoznać się z lokalnym procesem tworzenia Chaptera.

   

Jeśli nie znajdziesz żadnego Chaptera w swoim regionie lub kraju, wejdź na stronę globalną, aby dowiedzieć się, który z koordynatorów globalnych jest najlepiej zorientowany w sprawach twojego regionu. Wstępne pytania możesz wysyłać na chapters@thezeitgeistmovement.com.

   

III. Cel Chaptera:

   

Naszym obecnym celem jako Chapterów jest zaangażowanie się w lokalny aktywizm na rzecz świadomości na poziomie miasta lub innej lokalnej grupy. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem/koordynowaniem Chaptera w twoim mieście, miasteczku lub regionie, tutaj znajdziesz kilka wskazówek odnośnie tego, jak zacząć:

 

Zaleca się, aby Chapter tworzony był przez co najmniej dwie osoby, które mają zamiar regularnie spotykać się w celu omówienia spraw Ruchu Zeitgeist i które chcą się zaangażować w aktywizm na rzecz świadomości.

   

Koordynatorzy muszą zapoznać się z Movement’s Orientation Guide lub Orientation Video.

   

Działania Chaptera muszą być zgodne z celami Ruchu: Chapter istnieje po to, aby prowadzić dyskusje i promować świadomość o Ruchu Zeitgeist i naszym systemie wartości wśród ludzi.

   

Oficjalne Chaptery powinny mieć stronę internetową, aby można było do nich dołączyć i zarządzać ich członkami, a także publikować informacje o wydarzeniach. Posiadamy stworzoną w tym celu platformę i możemy ci pomóc.

   

Prosimy, aby każda strona używana jako strona oficjalna była zgodna z celami TZM i promowała wysiłki aktywistów (oznacza to brak reklam organizacji zewnętrznych oraz ich projektów czy celów, jako głównego celu strony).

   

Zaleca się, aby członkowie Chaptera spotykali się co najmniej raz w miesiącu w celu tworzenia wydarzeń uświadamiających lub organizacji takich projektów pod szyldem TZM.

   

Koordynatorzy powinni brać udział w spotkaniach online Chapterów "wyższego poziomu" (tzn. stanowych, regionalnych lub międzynarodowych). Zazwyczaj mają one miejsce na TeamSpeaku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj:Informacje o TeamSpeak dla Polski.

   

Koordynatorzy powinni udtrzymywać komunikację z koordynatorami większego obszaru.

   

Poszczególne sieci powinny być dobrze połączone. Jako oficjalny Chapter lokalny, zamieśćcie na swojej stronie link do Chaptera wyższego poziomu, dla pokazania przynależności. Strona twojego Chaptera będzie też podlinkowana na stronie Chaptera krajowego/regionalnego.

Jako koordynator Chaptera: oświadczasz, przez swoją chęć do wzięcia na siebie tej roli, że zgadzasz się ze wszystkimi powyższymi punktami odnośnie roli koordynatora. Funkcja koordynatora staje się "WOLNA" do wzięcia, jeśli dany koordynator przestanie odpisywać na maile, skieruje Chapter w innymi kierunku niż ten propagowany przez TZM (np. walka o inną sprawę), i/lub dany Chapter popadnie w stan uśpienia (tzn. nie wykazuje aktywności i/lub nie komunikuje się z resztą).

   

IV. Założyłeś Chapter i co teraz?

   

Będziesz potrzebować platformy internetowej - we współpracy z koordynatorem, z którym udało Ci się nawiązać kontakt, stwórz taką platformę dla swojego Chaptera (jeśli jest taka potrzeba).

   

Stwórz swoje najbliższe wydarzenie aktywistyczne i wstaw je do kalendarze swojego Chaptera! Oto kilka przykładów:

   

Rozdawanie płyt DVD lub ulotek TZM na festiwalach, rynku itp.    

   

Wyświetlenie filmu z serii Zeitgeist, np. "Moving Forward", "Addendum" lub serii "Culture in Decline".

   

Stworzenie własnego filmu typu "Dlaczego wspieram Ruch" .

   

Zostawianie ulotek, broszurek, płyt DVD w publicznych sieciach handlowych, żeby były dostępne dla klientów.

   

Udział w następnym globalnym wydarzeniu, np. Z-Day albo Festiwalu Zeitgeist Media.

 

Angażowanie innych organizacji i ruchów w dyskurs z systemem wartości Ruchu Zeitgeist (poprzez rozmowy, wyświetlenia filmów, edukacyjne wykłady TZM itp.).

   

Stworzenie treści na bazie dokonań Chaptera; np. napiszcie artykuły na ten temat, zróbcie zdjęcia i filmy i opublikujcie w internecie, aby pokazać i odnotować aktywność twojego Chaptera.

   

Prezentacja tych treści na spotkaniach TZM, w których uczestniczysz (np. na zlotach Chapterów krajowych lub międzynarodowych na TeamSpeaku), żeby można je było opublikować w innych miejscach.

   

Kontaktowanie się ze sobą jest fundamentalne dla stworzenia globalnie połączonego ruchu. Ważne jest więc, by być w kontakcie z koordynatorem Chaptera wyższego poziomu niż twój (zazwyczaj będzie to koordynator regionalny lub krajowy).

   

V. Zasoby Chaptera

   

Poniższe zasoby mogą być przydatne dla upewnienia się, że członkowie twojego Chaptera są na bieżąco z celami i etosem Ruchu oraz w pełni rozumieją koncept i cele Gospodarki Opartej na Zasobach i Prawie Naturalnym. Bardzo ważne jest, żeby zespół trzonowy każdego Chaptera był pewny swoich umiejętności co do przekazywania tych treści, gdyż z dużym prawdopodobieństwem będą one prezentowane publicznie. Różne zasoby medialne, opracowane jako trwający projekt, również bardzo pomagają w przekazywaniu idei Ruchu.

   

Edukacyjne:

   

TZM Defined

   

Strona globalna: http://www.thezeitgeistmovement.com/

 

Wykłady, filmy i wywiady: https://www.youtube.com/user/ruchzeitgeistpolska

   

Strona TZM Polska http://tzmpolska.org/

   

Opublikowane artykuły koordynatorów TZM: http://zmca.org/articles

   

Globalne radio TZM: http://www.blogtalkradio.com/zmglobal

   

Strona technologiczna Zeitnews: http://www.zeitnews.org/ (W języku polskim szukaj "Scientify")

   

Media:

   

Video, grafiki, wydruki, muzyka do celów niekomercyjnych: http://www.zeitgeistmediaproject.com/

   

Blog TZM: http://blog.thezeitgeistmovement.com/

   

VI. Utrzymanie Chaptera

 

Ciągłość:

   

Ważne, żeby utrzymywać ciągłe działania aktywistyczne co najmniej raz w miesiącu, gdyż ciągłość pozwala na utrzymanie rozpędu. Dobrym do tego celu narzędziem jest kalendarz, bo pozwala członkom być na bieżąco z działaniami, które mają miejsce oraz dać im pewność uczestnictwa i czas odpowiedni na przygotowanie się, jeśli takie przygotowania są wymagane. Taka ciągłość wspomaga również integrowanie aktywizmu z indywidualnym stylem życia i terminarzem. Zwłaszcza, gdy ktoś jest bardzo zajęty. Ciągłość i rozpęd pozwalają też poczuć członkom, że rozwój Chaptera trwa i że są podejmowane kroki, które doprowadzą do pożądanych skutków. Jeśli pozwoli się na stagnację, może mieć to bardzo negatywny wpływ na motywację i zaangażowanie członków.

   

Jeśli Chapter porusza się wolno lub nie zwiększa swoich rozmiarów w odpowiednim tempie, może być trudno utrzymać entuzjazm członków. Jednak ważne jest, żeby nie przyspieszać procesu budowania solidnego Chaptera, a zamiast tego stworzyć ciągłą rutynę, która będzie zobowiązywała do zaangażowania się. Nie spędzaj zbyt wiele czasu na mierzeniu "rozmiarów", jeśli chodzi o aktywizm. Niech istotność działań wraz regularnością będą większym priorytetem niż ich rozmach (* zobacz sekcję o oczekiwaniach). Pozwól swojemu Chapterowi na wypracowanie własnego tempa, którego utrzymanie będzie realistyczne dla twoich członków.

   

4.3 - Zbieranie ochotników i organizowanie grupy trzonowej

   

Kręgosłupem każdego Chaptera w Ruchu jest jego zespół trzonowy, składający się z aktywnych wolontariuszy. Bez względu na rozmiar Chaptera jako całości lub regionu, w jakim jest on osadzony, trzon Chaptera stanowi zazwyczaj mała grupka zaangażowanych aktywistów. Zauważysz, że członkowie przychodzą i odchodzą, wpadając sporadycznie na wydarzenia i spotkania lub, być może, przychodząc regularnie, ale tylko przez jakiś czas, po czym znikają. Nie należy się tym zbytnio przejmować, gdyż jest to normalne w każdej grupy aktywistycznej. To, czego potrzebujesz najbardziej, to zespół trzonowy, zaś rozróżnienie pomiędzy tym zespołem a resztą członków ma ogromne znaczenie wtedy, kiedy upewniasz się, czy twoje oczekiwania są realistyczne.

   

Możesz się czuć osamotniony, otwierając nowy Chapter, a zadanie zebrania dostatecznej liczby członków do pomocy może być zniechęcające. Powinno ci w tym pomóc kilka narzędzi online.

   

Najpierw powinieneś zaznaczyć swoją obecność wirtualnie, przy pomocy strony krajowej lub poprzez stworzenie swojej własnej strony (w wielu wypadkach nie ma takiej potrzeby, gdyż często lokalne Chaptery mają swoje miejsce na stronie Chaptera krajowego). Wazne jest regularne wrzucanie aktualności odnośnie działań twojego Chaptera na stronę, aby tą publiczną obecność online utrzymać. Chociaż nie ma potrzeby rozgłaszania każdego zamkniętego spotkania technicznego, to pomocnym może okazać się wrzucenie na stronę chociaż jednego posta w miesiącu, w którym poinformujesz o nadchodzącym wydarzeniu w Chapterze, do którego mogą chcieć dołączyć przyszli aktywiści.

   

Proces publikowania Waszych działań powinien być powielany na różnych platformach w celu uzyskania maksymalnego zasięgu. Oznacza to, że będziesz potrzebować aktywnej obecności w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i tym podobne. Możesz stworzyć swoją własną stronę internetową w celu bardziej bezpośredniego kontaktu z osobami w swoim rewirze. Bądź jednak w tej materii ostrożny, bo chociaż media społecznościowe są użytecznym narzędziem dla gromadzenia odbiorców, to nie są one wiarygodne w mierzeniu aktywności wewnątrz Chaptera; tak jak fakt, że to, co dzieje się na platformach społecznościowych, nie przekłada się na "uliczny" aktywizm. Strona facebookowa Chaptera, na przykład, może przyciągnąć setki, być może nawet tysiące obserwujących, jednak niewielu z nich poświęci swój czas na spotkania offline i wydarzenia. Unikaj angażowania się w dyskusje w mediach społecznościowych, gdyż może cię to pozbawić twoich ograniczonych zasobów i często nie mieć znaczenia dla życia prawdziwego, fizycznego Chaptera.Możesz chcieć również sięgnąć do innych pobliskich Chapterów, szczególnie, jeśli, ze względu na brak lokalnego Chaptera, ich członkowie już wcześniej musieli podróżować, aby wziąć udział w spotkaniach w pobliskim mieście. Na przykład w Australii, kilka Chapterów lokalnych pojawiło się dlatego, że członkowie, dotychczas podróżujący na długie dystanse, w końcu zebrali się na odwagę i zwrócili do własnych społeczności. Często jest tak, że inne osoby na danym obszarze, bardzo chętnie zaangażowałyby się w działanie, ale czekają, aż ktoś inny utworzy Chapter za nich. Narodowy lub regionalny koordynator Chaptera może nawet być w stanie zapewnić ci kontakt do osób, które już wcześniej wyraziły zainteresowanie zaangażowaniem się w aktywność Chaptera w twojej lokalizacji, zanim jeszcze ty sam powołałeś do istnienia swój Chapter, ale którzy nie byli w stanie wziąć na siebie zadania bycia koordynatorem.

   

Zespół trzonowy

   

Najprawdopodobniej zauważysz, że przy okazji organizowania dużego wydarzenia znajdzie się pewna grupa wolontariuszy niezbyt mocno zaangażowanych w Ruch, którzy zaoferują ci swoją bardziej aktywną pomoc przez ten określony czas. Jednak ci bardziej zaangażowani wolontariusze, którzy tworzą zespół trzonowy dla celów planowania, postarają się być obecni na spotkaniach i będą pomagać w czymkolwiek, co wymaga zrobienia, bez względu na to, czy jest to popularna funkcja prowadzenia spotkań, czy mniej pożądana, mozolna praca, której nikt specjalnie nie lubi wykonywać, np. rozdawanie ulotek na wydarzeniach.

   

To ten zespół trzonowy pozwala Chapterowi na działanie zarówno w zakresie horyzontalnym, jak i holograficznym. Rozdysponowanie zadań i odpowiedzialności tak sprawiedliwie, jak to możliwe, w ramach zespołu trzonowego pomaga zarówno w realizacji horyzontalnej natury Ruchu, jak i w zmniejszaniu presji, jaką może odczuwać koordynator, szczególnie kiedy przychodzi do organizacji głównych wydarzeń lub projektów. Dobrym pomysłem jest też dystrybuowanie zadań w grupie trzonowej zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami członków w celu zapewnienia im poczucia "umiejscowienia" i "celowości" w ramach grupy, jak również poczucia odpowiedzialności i zaangażowania.

   

Jako że zespół trzonowy jest kręgosłupem twojego Chaptera, należy stworzyć dobre linie komunikacyjne między członkami. Choć to mało prawdopodobne, że każdy z członków będzie miał optymalne relacje z pozostałymi, to jednak bardzo ważne jest zbudowanie poczucie ducha zespołu i atmosferę koleżeństwa pomiędzy trzonowymi aktywistami, aby każdy z nich czuł się dowartościowany i doceniony za pracę, którą wykonuje i aby każdy dobrze się bawił, działając z resztą zespołu.

   

Różne narzędzia online pomagają w gładkim funkcjonowaniu działań zespołu trzonowego. Na przykład, używanie narzędzi komunikacyjnych i platform do planowania projektów, takich jak Trello czy Open Atrium, przydają się zespołowi trzonowemu w rozwoju i komunikacji. Używanie magazynów danych, takich jak Dropbox, pozwala na dzielenie się użytecznymi zasobami. Współdzielone dokumenty w stylu Google Docs również są użyteczne ze względu na ich przejrzystość oraz łatwość pracy nad nimi w większej grupie bez względu na ograniczenia czasu i przestrzeni.

   

Częste problemy i pułapki

 

Bądź elastyczny:

   

Nie każdy Chapter, który powstanie, odnosie sukces. Niektóre nawet przestają istnieć. Czasami osoba, która Chapter stworzyła, musi odejść albo z jakiegoś powodu zakończyć działalność (np. z powodu sytuacji zdrowotnej, braku czasu, pracy albo nagłego zdania sobie sprawy, że woli współpracować z inną grupą itp.). konieczność znalezienie nowego koordynatora, osoby odpowiedzialnej czy grupy trzonowej może przytrafić się każdemu Chapterowi - miejmy jednak nadzieję, że nie to wszystko na raz! Częścią koordynowania jest zrozumienie, że takie zmiany są naturalne i trzeba na nie pozwolić, gdyż wolontariusze przychodzą i odchodzą. Płaska natura Ruchu jest zasobem, jeśli chodzi o utrzymanie elastyczności, gdyż taka struktura ułatwia napędzanie drużyny tak, aby była w stanie wykonać zadania potrzebne w codziennych działaniach Chaptera. Zadedykowany zespół trzonowy w zdrowo, płasko ustrukturalizowanym Chapterze może bez trudu poradzić sobie z zastojami w dłuższym i krótszym okresie, kiedy członkowie grupy będą potrzebowali wziąć chwilę wolnego lub odejść. Dostosują się też do zmian w Chapterze bez większych zaburzeń w działaniu.

   

Ci, którzy przeszkadzają:

   

Nie bagatelizuj mocy osób, które przeszkadzają na forum czy stronie internetowej ani przeszkadzających członków Chaptera. Osoba, która uparcie przeszkadza, to tzw. "troll". Niestety nie każdy, kto nazywa siebie "wspierającym" czy "członkiem" Ruchu, rzeczywiście będzie wspierał Chapter w jego zadaniach lub miał odpowiednie rozumienie celów i etosu Ruchu. Prawdopodobnie w którymś momencie trafisz na osobę, która w sposób ciągły będzie zaburzać spotkania Chaptera, działanie forum i strony internetowej. Z reguły taka osoba próbuje przepchnąć jakąś zewnętrzną sprawę lub atakuje cel Ruchu, jakim jest szerzenie świadomości, albo odnosi się do terminów niezwiązanych z Ruchem (np. "to komunizm!" lub "powinniśmy głosować!") czy też przeszkadza w jakiś inny sposób. Nazywamy to "hałasem", a naszą intencją jest minimalizowanie poziomu hałasu w strukturach Chaptera, bo może on rozmyć nasze wysiłki w edukowaniu społeczeństwa.

   

Notatka o byciu "członkiem":

   

Nazywając siebie "członkiem TZM" dana osoba zgadza się (a priori) z kierunkiem zmian, który Ruch proponuje. Stwierdzenie to będzie przydatne, jeśli nie będziesz w stanie poradzić sobie z przeszkadzającym członkiem. Jeśli masz zamiar mieć forum, bloga/system komentarzy, grupę na Facebooku lub chat, upewnij się, że masz kogoś, kto będzie chciał te platformy moderować. Ostatnią rzeczą, której byś sobie życzył, są personalne ataki na użytkowników, nieistotny materiał, spam itp., które tylko rozmywają przekaz. To odbije się nie tylko na publicznym wizerunku Chaptera, ale też zniszczy społeczność i zredukuje produktywność do zera.

   

Notatka o stronach internetowych:

   

Strona sama z siebie nie jest twoim Chapterem, jest tylko narzędziem. Twój prawdziwy Chapter składa się z ludzi. Strona, nie ważne jak dobrze lub niedobrze by wyglądała, może ci pomóc utrzymać efektywny rozwój twojego Chaptera. Jeśli jednak twoja grupa trzonowa jest niezorganizowana, spowoduje to gorsze wykorzystanie zasobów i wykonywanie zadań.

   

W tej sekcji:

 

5.1. Typy wydarzeń

   

5.2. Znalezienie miejsca

   

5.3. Gromadzenie materiałów

   

5.4 - Promowanie wydarzenia

   

5.5 - Wykonanie wydarzenia    

   

Jednym z najlepszych sposobów, w jaki lokalna społeczność Chaptera może spotkać mnóstwo osób i rozszerzyć informacje o Ruchu Zeitgeist, jest przeprowadzanie wydarzeń i akcji ulicznych oraz branie udziału w lokalnych targach i festiwalach.

   

W każdym mieście odbywa się wiele różnych wydarzeń na przestrzeni całego roku i wiele z nich jest bardzo otwartych na organizacje, które w swoich podstawowych założeniach są humanitarne i proekologiczne.

   

W czasie tego typu wydarzeń, nierzadko zdarza się, że postanawiamy postanawiamy wziąć w nich udział z innymi, podobnie myślącymi grupami, które są zdeterminowane i zaangażowane szerzenie świadomości na masową skalę.

   

Istnieją trzy ważne czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, przygotowując Chapter do takich wydarzeń:1. Inne grupy, które będą brały w tych wydarzeniach udział, mają już odpowiedni stan umysłu, gotowy przyjąć informacje, które posiadasz i rozmowa z nimi będzie bardzo łatwa. Spotkasz tam szereg różnych osób - od działaczy na rzecz praw zwierząt i praw człowieka, aż do członków organizacji ekologicznych i politycznych. Łatwo jest nawiązać z takimi osobami rozmowę i może ona pomóc dotrzeć do ludzi podzielających idee Ruchu Zeitgeist.

   

2. Te typy wydarzeń przyciągają tysiącami tłumy ludzi o otwartych umysłach i w wielu wypadkach sami z siebie próbowali oni już wyrobić sobie opinię na wiele tematów, od politycznych po środowiskowe. Z takimi ludźmi nietrudno się dogadać. Pod koniec dnia zauważycie, że wielu z nich wzięło do domu płyty DVD albo ulotki, które rozdawaliście. Przejrzą materiały i poszukają informacji, a wielu z nich przekaże tę “nowo nabytą” wiedzę dalej, do własnego kręgu przyjaciół.

   

3. Będziecie widoczni w swojej społeczności. Wielu członków "zapisanych" do twojego Chaptera przyjdzie na wasze stoisko, żeby spotkać “swoją” grupę Zeitgeist. Wielu innych będzie szukało informacji, jak mogą pomóc. Kiedy ludzie czytają materiały i czują więź z przekazem, mają silną potrzebę “wzięcia udziału”. Ludzie chcą coś robić. Tak, mogą dołączyć do wielu forów online i rozmawiać z osobami na całym świecie o tym, jak bardzo utożsamiają się z ideą, ale wielu zechce czegoś więcej. Chcą sami coś zrobić. To można zrobić TYLKO na poziomie lokalnym!

   

Wasza obecność jako Chaptera w swojej społeczności, na wydarzeniach, na ulicy, jest świetną okazją, aby inni zobaczyli Ruch w akcji. Stwarza też możliwości ku temu, aby ludzie czuli, że ma to związek z prawdziwymi żyjącymi istotami ludzkimi w Ruchu. To jest coś, czego po prostu nie da się w pełni osiągnąć "online". Jak bardzo nie bylibyśmy połączeni na świecie w ramach naszej Zeitgeistowej społeczności online, nic nie pobije rozmowy twarzą w twarz o koncepcji, którą zdecydowaliśmy się rozprzestrzeniać.

   

Przykładowo, wiele osób obejrzało serię dokumentów "Zeitgeist" lub któryś z naszych wykładów. Kiedy tacy ludzie przejdą obok waszego stoiska z napisem "Zeitgeist", od razu poczują więź i przypomną sobie emocje, które towarzyszyły im, kiedy po raz pierwszy oglądali te filmy. Twoje stoisko zamanifestuje swoją obecnością światową zmianę na ich własnym podwórku. Tu właśnie dzieje się prawdziwa zmiana: na naszym własnym podwórku.

 

   

Z pewnością tego typu wydarzenia mają charakter ogólny i będą się dziać w tej czy innej formie w większości miast na świecie. Miej więc na względzie, że podobne eventy są powielane w niemal każdym mieście lub miasteczku.

   

5.1 - Typy wydarzeń

   

Spotkania Chaptera

   

Te spotkania mają nieco poważniejszy charakter i jeszcze bardziej łączą ludzi, gdyż na nich wypełnia się cele i podejmuje decyzje. Z reguły poprzedzają też główne projekty i wydarzenia inicjowane przez Chapter. Przewagą takich spotkań jest to, że mogą one zdziałać znacznie więcej niż proste zgromadzenie, gdzie wiele się mówi, a niewiele się robi i rzadko bywa to dokumentowane. Zazwyczaj do spotkań tych dochodzi, kiedy trzon Chaptera składa się z więcej niż dwóch osób i jest już aktywny.

 

Wydarzenia uliczne

   

Jeśli zostaną przeprowadzone poprawnie, są one najbardziej efektywne. Szczególnie nowy Chapter może osiągnąć szybki i efektywny start, stając się aktywnym w ramach swojej społeczności, po prostu "wychodząc do ludzi".

   

Ustawienie się na dzień w aktywnym centrum miasta czy w parku, gdzie jest całe mnóstwo pieszych, załatwi wam dzień pełen aktywizmu, który (nawet, jeśli robicie to codziennie) będzie dostarczał wam wciąż nowych osób, zatrzymujących się przy waszym stoisku. Po prostu ustaw stoisko w miejscu, gdzie jest duży ruch, a zobaczysz, jak często ludzie są gotowi i chętni nawiązać z wami przyjacielską pogawędkę. Wiele osób po prostu ma wtedy wolne,= lub właśnie wyszło sobie na spacer. Będą się cieszyć z faktu, że pokazuje im się coś interesującego. Zatrzymają się, przeczytają wasze transparenty i materiały i rozpoczną z wami rozmowę. Nie osiągniecie takiego efektu w żaden inny sposób. Można to robić codziennie lub, bardziej realistycznie, raz na tydzień czy raz w miesiącu. Zwłaszcza dla nowego Chaptera poczucie, że efektywnie przekazuje się informacje zupełnie nowym osobom na ulicy -- ludziom, którzy nigdy nie słyszeli wcześniej o Ruchu Zeitgeist ani o Gospodarce Opartej na Zasobach i Prawie Naturalnym -- będzie bardzo ekscytujące i stanie się wielkim czynnikiem wzrostu. Dodatkowo, natychmiastowo zaspokoisz potrzeby indywidualnych członków dotyczące otwarcia Chaptera, tj. "zaczniesz działać"! Co więcej, koszty takiego przedsięwzięcia są minimalne lub wręcz nie ma ich wcale (poza kosztami operacyjnymi, tj. stołem, ulotkami, płytami DVD, czy kartami QR itp.).

   

Inną techniką (używaną z wielkim sukcesem przez Chapter w Vancouver) jest ustawienie rozkładanej tablicy ulicznej. Zatrzymują one ludzi w w biegu i same z siebie wywołują rozmowy! Wiele osób zatrzyma się, żeby przeczytać wasze tablice i poczują się pewniej, rozpoczynając z wami rozmowę. To jest znacznie bardziej efektywne niż dawanie ulotki komuś, kto tylko cię mija. Spróbuj załatwić jakieś wizytówki, ulotki czy DVD, które możesz dać ludziom przejawiającym zainteresowanie. Jeśli nie wiesz, ile ich zrobić, zrób więcej. Będziesz zdziwiony, jak szybko się rozejdą.

   

Znalezienie dobrej lokalizacji do robienia własnych publicznych wystąpień przynajmniej raz w miesiącu da twojemu Chapterowi prawdziwe podstawy. Zazwyczaj najlepsze są ruchliwe miejsca w centrum lub współużytkowane przez wiele osób. Być może znasz już miejsce, gdzie spotykają się inne grupy aktywistów. Uniwersytety i parki również oferują dobre miejscówki. NOTATKA: Sprawdź w swoim mieście, jakie prawa i ograniczenia mogą w tym względzie obowiązywać.

   

Publiczne wystawy (lub wyświetlanie filmów)

   

Użycie kina lub sali z możliwością projekcji filmów jest typowym sposobem przeprowadzania publicznych seansów. W ten sposób, zamiast wykładów, można przekazywać istotne informacje przy pomocy filmów dokumentalnych. Przykładowo, można by odtworzyć film: "Zeitgeist: Moving Forward" widzom, którzy jeszcze go nie widzieli. Jest również cała seria wykładów w formacie DVD stworzona do tej pory przez ruch Zeitgeist, które można pobrać z Internetu. Oczywiście, materiały Ruchu to nie jedyne rzeczy które można wyświetlać. Są inne istotne społecznie dokumenty, które mogą być częścią programu. Na przykład "Collapse" z Michaelem Ruppertem czy "Future by Design" z Jacquesem Fresco. Istotnym jest jednak, aby nacisk był położony na Ruch Zeitgeist.

   

Jeśli doświadczony (i pewny siebie) aktywista planuje takie wydarzenie lub jest po prostu obecny na sali, po wyświetleniu materiałów dobrze jest zaangażować widownię w sesję pytań i odpowiedzi odnośnie Ruchu. Ponieważ pytania o to, czym jest Ruch, za czym się opowiada, częste nieporozumienia, itp., są dość typowe, taka interakcja z publicznością jest bardzo ważna i z tego powodu członek, który będzie udzielał odpowiedzi, musi być dobrze przygotowany. Jeśli dostępnych jest więcej aktywistów, to mogą oni albo podzielić pytania między siebie, albo odpowiadać razem lub użyć dowolnej innej techniki, z jaką będą czuli się komfortowo.

   

Wykłady

 

Wykłady to formalne prezentacje przygotowane przez jednego lub więcej członków w celu informowania słuchaczy na konkretny temat. Takie wykłady najczęściej zawierają zarówno element wizualny, jak i głosowy, tj. mówca często używa narzędzi audiowizualnych, takich jak prezentacje w PowerPoint lub filmy, aby ułatwić słuchaczom zrozumienie i/lub podsumować to, co zostało powiedziane. Dobrym przykładem są starsze wykłady TZM: "Where Are We now?" i "Where Are We Going?". Tego formatu najlepiej używać w kombinacji z innymi, gdyż wykłady bywają bardzo jednostronne, jeśli chodzi o wymianę informacji.

   

Ratusz

   

Spotkania w ratuszu są okresowymi wydarzeniami zwiększającymi świadomość publiczną, prowadzonymi przez regionalne lub lokalne Chaptery, typowo dziejącymi się w "hali" z siedzącą publicznością. W idealnej sytuacji takie wydarzenia działyby się raz na miesiąc. Inaczej niż "jednostronne" wykłady, które miewają na końcu dodatkową sesję pytań i odpowiedzi, spotkania w ratuszu są, z definicji, "dwustronne", interaktywne od początku do końca (pomijając słowo wstępu i przedstawienie prelegentów). Bazując na sprawdzonych historycznie standardach utworzonych przez ruch na rzecz praw obywatelskich, celem jest poinformowanie publiczności o konceptach i celach Ruchu i tym samym zwiększenie zarówno świadomości, jak i wsparcia.

   

Spotkania w ratuszu są, z definicji, otwarte dla publiczności, tak że każdy w miejskiej społeczności jest zaproszony do udziału. Z tego powodu spotkania te są zawsze reklamowane dużo wcześniej na stronie Chaptera i w każdej innej formie publicystycznej, w którą dany chapter może się zaangażować. Ludzie przychodzą na spotkania w ratuszu niekoniecznie po to, aby wyrazić swoje własne opinie, ale przynajmniej po to, aby uzyskać odpowiedzi na pytania od reprezentantów Ruchu.

   

Nie ma konkretnych zasad ani wskazówek co do prowadzenia spotkań w ratuszu. Jeśli odzew jest duży i w danym przypadku celem jest dać możliwość wypowiedzi jak największej ilości osób, to grupę można podzielić na kilka mniejszych grupek dyskusyjnych. Każda grupa, w takim wypadku, wybiera kogoś, kto podsumuje ich dyskusję. Elastyczność tego typu spotkań pozwala na albo maksymalną aktywność słuchaczy w dyskusji, albo dokładną sesję pytań i odpowiedzi w ramach panelu informacyjnego, tam gdzie jest to pożądane.    

   

Wielkie festiwale muzyczne i koncerty

   

Ostatecznie jest to po prostu ZABAWA, w której udział biorą zazwyczaj młode wesołe osoby, które można liczyć w tysiącach, i wszystkie przez 2-3 dni są dostępne w tym samym miejscu. Chodzą w kółko i są BARDZO otwarte na dyskusje o problemach społecznych i inicjatywach takich jak Ruch Zeitgeist.

   

Koszt takich wydarzeń jest różny. Zależy od ich długości, tego, co się tam przedstawia, rozmiaru, lokalizacji i prestiżu festiwalu. W każdym razie, jako organizacja non-profit możesz liczyć na to, że będziesz mógł wynająć miejsce dla swojego stoiska po cenach dla organizacji "non-profit". Jeśli poświęcisz dodatkowy czas, kładąc nacisk na charakter Ruchu i jego cele oraz fakt, że wszyscy jesteśmy ochotnikami, będziesz mógł z dużym prawdopodobieństwem negocjować jeszcze lepsze ceny.

   

Jeśli chodzi o lokalizowanie się na wydarzeniu, to na ogół sprzedawcy, artyści i stoiska informacyjne ustawiają się w sporej odległości od sceny w celu dania uczestnikom możliwości odpoczynku od muzyki. Jeśli masz wybór pomiędzy byciem blisko lub daleko od sceny, najlepiej wybrać dalszą lokalizację. Twoje struny głosowe podziękują ci za to. Utrzymanie odpowiedniego dystansu pozwoli wam na utrzymanie relatywnej ciszy, której potrzebujesz, aby rozmawiać z zainteresowanymi osobami, które podejdą do twojego stoiska.

 

Czego będziesz potrzebować? Aby przeprowadzić takie wydarzenie z sukcesem, zazwyczaj będziesz musiał przynieść swój własny "zestaw". Zaleca się więc, aby mieć w pogotowiu własny potrzebny sprzęt po to, by nie dać się zaskoczyć w razie problemów. Ważne jest też, aby upewnić się, co będzie już zapewnione przez organizatora. Na przykład, wiele dużych wydarzeń zapewnia podstawy takie jak namiot czy osłona przed deszczem, kilka krzeseł i stół. Należy zapytać o to organizatorów wydarzenia, aby wszystkie szczegóły znać wcześniej i uniknąć niemiłej niespodzianki w dniu festiwalu.   

Miej na względzie, że miejsca na wielu takich wydarzeniach -- a w szczególności tych większych -- mogą być zarezerwowanych nawet już sześć miesięcy wcześniej; odkładanie rezerwacji na ostatnią chwilę spowoduje więc, że najprawdopodobniej wypadniecie z gry. Miejsca na takich imprezach rozchodzą się dość szybko, bo są bardzo popularne i to nie bez powodu; są zabawne i oferują obecność mas, co sprawia, że rozmawianie z setkami ludzi staje się bardzo proste!

   

Festiwale uliczne lokalnej społeczności

   

Koszt takich wydarzeń jest zazwyczaj bardzo niski, mogą być nawet bezpłatne. Zazwyczaj trzeba przygotować swój własny namiot, stół i krzesła. Na tego typu wydarzeniach może pojawić się nawet do kilku tysięcy osób w zależności od lokalizacji. Na przykład, wydarzenie Vancouver Bez Samochodów przyciąga 160 tys. ludzi z czterech lokalizacji, wszystko jednego dnia! W 2011 roku Chapter TZM Vancouver uczestniczył w nim już po raz czwarty i, jak powiedzieli jego członkowie, to wydarzenie "zawsze wgniata!". Inne podobne coroczne imprezy dzieją się w większości większych miast. Wpisz w google: “twoje miasto festiwale”; a będziesz zaskoczony, jak wiele z nich znajdziesz.

   

Lokalne festiwale filmowe

   

Kiedy dzieją się w twoim mieście, warto się na nie wybrać, gdyż z reguły ich repertuar opiera się na filmach, które pobudzają do refleksji i są istotne społeczne. Jeśli zgłosisz się odpowiednio wcześniej, być może dasz radę dołączyć z wyświetlaniem "Addendum" lub "Moving Forward".

   

Konferencje

   

Konferencja to zgromadzenie -- zazwyczaj sponsorowane przez jakąś korporację albo coś w tym stylu -- skupionych dorosłych ludzi i/lub profesjonalistów, którzy spotykają się po to, żeby przedyskutować coś, co dotyczy ich wspólnych interesów w ramach danego tematu, np. środowiska. Może to trwać kilka dni i z reguły składa się z wielu spotkań, prezentacji, warsztatów i wystaw. Zazwyczaj duże ilości uczestników przyjeżdżają na te wielodniowe wydarzenia z daleka. Ceny potrafią być dość wysokie już za samą wejściówkę, a co dopiero za posiadanie stoiska, a więc mają one sens tylko w wypadku specjalnych wydarzeń, takich jak Z-Day (zobacz poniżej).

   

Chaptery Ruchu Zeitgeist mogą się zaangażować w konferencje na dwa sposoby. Ich członkowie mogą zostać zaproszeni jako prelegenci na konferencję organizowaną przez podobnie myślącą organizację lub koalicję takich organizacji. W takim wypadku przekazanie celów i etosu Ruchu nie powinno wymagać wiele od organizacji poza przyjściem na konferencję i przygotowaniem prezentacji. Jeśli Chapter chce zrobić konferencję sam lub wespół z innymi Chapterami, to będzie to wymagało większego nakładu sił, ale jest realną opcją dla Chapterów, które mają po temu wspólne zasoby. Może to być też bardzo atrakcyjne wydarzenie, które przyciągnie członków Chapterów z całego kraju lub nawet z zagranicy, jak również członków innych organizacji i osoby publiczne. Każdy dobrze znany mówca może być na takich wydarzeniach istotną kartą przetargową i przyprowadzić ze sobą potencjalnie spory tłum ludzi podatnych na wartości Ruchu. Warto rzecz jasna utrzymywać profesjonalną współpracę z innymi organizacjami, gdyż szanse, że na takich wydarzeniach zwiększą one zainteresowanie celami Ruchu, są bardzo wysokie.

 

Coroczny Z-Day

 

   

To właściwe Ruchowi coroczne wydarzenie uświadamiające, w zamierzeniu intelektualne i edukacyjne w swoim podejściu. Miasto gospodarz "głównego" globalnego wydarzenia zależy od roku (Nowy Jork w 2009 i 2010, Londyn w 2011, Vancouver w 2012). Ma ono miejsce w połowie marca, zaś lokalne Chaptery zaproszone są do równoległego udziału w swojej lokalizacji. W miarę wzrostu swojego Chaptera lokalnego ważne jest, aby konsekwentnie inwestować w to coroczne wydarzenie. Powinno ono zawierać kilka rodzajów działań i/lub kombinację różnych typów wydarzeń, takich jak akcje uliczne, wyświetlenia, wykłady, sesje pytań i odpowiedzi. Po więcej informacji i w celu rejestracji twojego wydarzenia wejdź na http://zdayglobal.org/. Wiele Chapterów najpewniej rozpocznie od mniejszych wydarzeń, takich jak wyświetlanie filmów czy sesje pytań/odpowiedzi, powiększając je z czasem do rozmiarów, powiedzmy, całodniowych konferencji, w miarę jak dany Chapter nabierze zasobów i wydolności.

   

Coroczny Festiwal Medialny Zeitgeist

   

Spośród wszystkich globalnych wydarzeń, to jest w Ruchu najmłodsze - i jest jednym z tych, których w żadnym wypadku nie chcesz przegapić! Towarzyszy mu bowiem świąteczna i pełna artyzmu atmosfera, a ponadto jest to świetna okazja do zaoferowania lokalnej publice dnia pełnego zabaw, muzyki, sztuki i informacji w ramach otwartego festiwalu. Podobnie jak w wypadku Z-Day (ale w miesiącach, gdy na półkuli północnej jest lato), jest miasto, które organizuje "główne wydarzenie" (Los Angeles w 2011), a lokalne Chaptery są zaproszone do udziału w formie równoległej. Po więcej informacji i w celu zarejestrowania lokalnego wydarzenia odwiedź http://zeitgeistmediafestival.org/.

   

5.2 - Jak znaleźć miejsce    

   

W większości wypadków kino, teatr lub hala będą wystarczające dla potrzeb twojego wydarzenia. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, powinno być tam dość dużo miejsca, zazwyczaj w formie sceny wykładowej lub hali koncertowej. Jeśli mieszkasz w mniejszym mieście, możesz skorzystać z kościoła, teatru, biblioteki lub jakiegoś innego budynku użyteczności publicznej. Zawsze dobrze jest zarezerwować miejsce o wiele wcześniej i upewnić się, że posiada się wszystkie materiały potrzebne do prezentacji audiowizualnych, które można w razie potrzeby wynająć, jeśli Chapter lub lokalizacja nie posiada do nich ciągłego dostępu.

   

Ze względu na, w pewnym stopniu, kontrowersyjną naturę idei Ruchu, zdarza się, że brak jest zrozumienia i/lub pojawia się strach ze strony osób lub organizacji. Kluczowa jest więc komunikacja. Zamiast próbować opisywać szczegółowo to, czym zajmuje się Ruch, zaleca się, aby skupić się na podstawach i streścić je w taki sposób: że jesteśmy organizacją, która propaguje zrównoważony rozwój, aby pomóc społeczeństwu zmienić sposób życia na bardziej ekologiczny i zrównoważony. Jeśli utrzyma się rozmowę w takiej miękkiej i niebezpośredniej konwencji, wedle tego schematu, szanse na odrzucenie spadną.

   

5.3 - Gromadzenie materiałów

   

Oczywiście pieniądze wchodzą w grę, jeśli chodzi o zdobywanie materiałów. Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych wskazówek odnośnie zdobywania zasobów, wziąwszy pod uwagę to, za czym opowiada się Ruch.

 

Nie proś o pieniądze, proś o zasoby

   

Podczas pracy w zespole trzeba wziąć pod uwagę konieczność wspólnego zapewnienia niezbędnych materiałów. Zamiast ustalać budżet, zastanówcie się, jak zebrać zasoby potrzebne na wydarzenie. Popytajcie innych, czy ktoś mógłby zapewnić je za darmo lub za niewielką opłatą. Ustalcie, że jedzenie i napoje przyniesiecie ze sobą, zamiast je kupować lub sprzedawać podczas wydarzenia. Jest wiele sposobów na wspólną pracę i w niektórych wypadkach zaskakujące jest, jak każdy może wnieść coś od siebie bez wydawania mnóstwa pieniędzy.

   

Bądźcie bardzo przejrzyści

   

Czasami może nie być tak różowo, jak byśmy oczekiwali. Jeśli koniecznie potrzebujesz pieniędzy, spróbuj postąpić tak: wykalkuluj cały koszt przed wydarzeniem i przedstaw go jako cel przed swoją społecznością bądź zespołem.

   

Jeśli bezpośrednio otrzymujesz gotówkę, zapisuj, kto ile przyniósł. Zwróć wszystkie fundusze, które okazały się niepotrzebne. Jeśli zbierasz je przez Internet, użyj widgetu typu "chip in", aby każdy mógł mieć wgląd zarówno do informacji o celu zbiórki, jak i do ilości zebranych do tej pory pieniędzy. Bądź w tej kwestii tak przejrzysty, jak to tylko możliwe.

   

Otrzymywanie funduszy rządowych/grantów na kulturę i innych

   

Czemu by nie użyć systemu w celu zrobienia czegoś dobrego? Skoro i tak jesteś zmuszony, by płacić podatki i składać się na różne cele, takie jak edukacja i kultura (co jest typowe dla wielu, choć nie wszystkich krajów) i inne rządowe projekty, sam również możesz zaaplikować o finansowanie lub grant. Jeśli napiszesz dobry plan i złożysz go do odpowiedniej lokalnej organizacji, która zajmuje się finansowaniem wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, to istnieje możliwość, że zostaniesz zasponsorowany. W takim wypadku musisz być w pełni przejrzysty. Ważne jest też, aby przygotować swój wniosek o wiele wcześniej, gdyż wiele grantów jest rozpatrywanych miesiącami. NOTATKA - Aby otrzymać grant w Polsce, być może będziesz musiał założyć organizację pozarządową (NGO), co zajmuje dużo czasu, jest żmudne i może wymagać pomocy prawnika, aby w ogóle można było taką organizację prowadzić. Ten model funkcjonuje różnie w różnych krajach, także warto to sprawdzić.

   

Sponsoring i współpraca z organizacjami o podobnych poglądach

   

Skontaktuj się z lokalnymi organizacjami lub korporacjami, które rozwijają technologię lub promują kierunki rozwoju społecznego zgodne z celami TZM. Jeśli wyjaśnisz, jaki jest cel Ruchu i konkretnego wydarzenia, mogą być oni zainteresowani sponsorowaniem go lub braniem w nim udziału. Możesz również zaoferować im miejsce do prezentowania ich produktów/technologii. Powinieneś jednak wyrazić się jasno, że wydarzenie nie skupia się na promocji komercyjnych produktów ani na sprzedaży czegokolwiek.

 

5.4 - Promowanie wydarzenia

   

Jest wiele sposobów na wypromowanie wydarzenia. Spróbuj być maksymalnie kreatywny i zapytaj swojej społeczności/zespołu o możliwości, jakie mają oni w zakresie bezpłatnych narzędzi promocyjnych i/lub materiałów.

   

Sieci społecznościowe

   

Facebook, Twitter, Google+, Youtube, MySpace lub inne popularne w twoim regionie platformy wirtualne mogą się przydać przy promocji twojego wydarzenia, maksymalizując ich zasięg i nie przyklejając ci jednocześnie łatki spamera. Używaj ich, jak najlepiej potrafisz, ale rób to dyskretnie i zawsze szanuj zasady platformy, której używasz. Ta opcja powinna być używana obowiązkowo.

   

Poczta pantoflowa

   

Mówi się, że wszystko najlepiej rozchodzi się pocztą pantoflową, gdyż ludzie bardziej ufają swoim przyjaciołom niż np. bezdusznym reklamom. Dodatkowo jest to bezpłatne. Poproś swoich przyjaciół i społeczności, aby szepnęli słówko o twoim wydarzeniu innym, którzy z kolei przekażą to dalej. Połącz to z mocą mediów społecznościowych, a powinieneś otrzymać całkiem przyzwoite rezultaty. Ten sposób też należy wykorzystać obowiązkowo.

   

Ogłoszenia online

   

Jeśli chodzi o ogłoszenia , to nic nie jest bardziej efektywne niż strony typu Gumtree czy Craigslist, które znane są z dawania dobrych rezultatów, są bezpłatne i mają podstrony dla niemal każdego większego miasta na świecie. Różne kraje mają ich własne odpowiedniki, które są tam używane częściej. Rozważ umieszczenie swojego ogłoszenia na tydzień lub dwa przed wydarzeniem, a potem odśwież go na dzień lub dwa przed końcem. Jeśli chodzi o bilety na wydarzenie, usługi typu http://eventbrite.com/ zapewniają możliwość zarówno ich dystrybucji (bezpłatnie na darmowe wydarzenia i za procent zysku przy biletach płatnych), jak i reklamują je, pozwalając jednocześnie mierzyć poziom zainteresowania.

   

Lokalne gazety (drukowane lub online)

 

Być może ten sposób reklamy jest staromodny, ale wciąż może być efektywny. Oczywiście, Chaptery powinny, w miarę możliwości, spróbować otrzymać najtańsze miejsce reklamowe. Twoim najlepszym wyborem byłaby gazeta odpowiedzialna społecznie z rozsądnym nakładem lokalnym. Podobnie, dość efektywna jest też reklama w środkach transportu miejskiego.

 

Notatki prasowe

   

Notatka prasowa to rodzaj komunikatu skierowanego do przedstawicieli mediów w celu ogłoszenia czegoś wartego umieszczenia w wiadomościach, takiego jak twoje wydarzenie! Zazwyczaj wysyła się je mailem do edytorów gazet, magazynów, stacji radiowych, stacji telewizyjnych i/lub sieci telewizyjnych. Ktoś mógłby pomyśleć, że jest to droga propozycja, ale okazuje się, że istnieje cały przemysł oparty na tanich notkach prasowych i wiele z nich oferuje swoje podstawowe usługi za darmo albo niewielkim kosztem, jak np. pr.com. Istnieją też strony, które roześlą twoją notkę prasową wieloma kanałami, oszczędzając ci tej żmudnej pracy za niewygórowaną cenę, jak np. pressreleasepoint.com.

   

Środki Ruchu Zeitgeist(kalendarz, wiadomości i/lub lista mailowa)

   

Strona Ruchu Zeitgeist pozwala ci na użycie różnorodnych narzędzi do reklamowania wydarzeń wśród zarejestrowanych członków i gości na stronie. Jeśli chodzi o Chapter krajowy, to wydarzenie można reklamować w kalendarzu, w dziale aktualności i wysłać informację o nim przez newsletter. W ten sposób możesz też najprawdopodobniej wykorzystać stronę swojego Chaptera, jeśli tylko stworzono ją z uwzględnieniem tych podstawowych narzędzi. Powinieneś wziąć tą opcję pod uwagę.

   

Uniwersytety i inne instytucje edukacyjne

   

Innymi bardzo ważnymi słuchaczami są studenci. Mają oni tendencję do bycia dość otwartymi na informacje sceptyczne wobec obecnego "systemu" i uczestnictwo w wydarzeniu może być dla nich interesujące. Upewnij się, że skontaktujesz się z uniwersytetami odpowiednio wcześniej i dowiedz się, czy byłyby zainteresowane umożliwieniem ci dystrybucji materiałów promocyjnych w kampusie. Możesz też, zamiast tego, poprosić radę studentów o pozwolenie na umieszczenie kilku plakatów w odpowiednich do tego miejscach oraz dystrybuować ulotki obok uniwersytetu.

   

Akcje uliczne

   

Używanie akcji ulicznych jako wstępu do wydarzenia typu wykład czy wyświetlenie filmu może być efektywne. Wystawienie typowego stoiska czy rozkładanej tablicy z plakatem szybko doprowadzi do wzrostu zainteresowania, nawiązania rozmów czy wręczenia ulotki na twoje wydarzenie.

 

Media lokalne

   

Media lokalne mogą być dobrym sposobem na promocję twojego wydarzenia. Napisz spersonalizowany list do WSZYSTKICH instytucji zajmujących się relacjonowaniem lokalnych wydarzeń i nie zapomnij o mediach niezależnych. Jeśli odniesiesz sukces i napiszą o was artykuł, to pomoże to w promocji i sprawi, że na twoje wydarzenie przyjdą zainteresowani nim ludzie.

   

Materiały promocyjne

   

Wizytówki

   

Są one bardzo efektywne i tanie, gdyż można szybko i łatwo wręczyć (albo komuś zostawić) swoje dane kontaktowe i/lub adres strony. Zwyczajowo występują w rozmiarze 85x55mm. Strony typu vistaprint.com dają dobrą cenę na większe zamówienia. NOTATKA: Zawsze miej ze sobą wizytówkę!

   

Ulotki

   

Ulotki są dobre, bo zawierają odpowiednie informacje o wydarzeniu oraz inne szczegóły, dane kontaktowe i do tego są dość tanie w produkcji. Wymiary zależą od informacji, które chcesz zawrzeć, jednak najczęściej używa się wymiaru DL (10x21cm) lub A4. Możesz też przygotować ulotki składane na 3. Te lepiej nadają się do długiego tekstu i najlepiej używać ich podczas wykładów, gdy uczestnicy czekają na prelegenta, albo rozdać je po wykładzie. Mogą również zawierać notkę o przyszłych wydarzeniach, dzięki czemu będą efektywnym środkiem promocji.

   

Dystrybucja ulotek na ulicy bez jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, bez zapewnienia jakiegokolwiek wyjaśnienia, nie jest polecana. W takim wypadku ulotka kończy zazwyczaj w śmietniku, nie przyciągając żadnej uwagi osoby, która ją otrzymuje. Najlepiej jest sprawić, żeby ludzie sami podeszli do ciebie i wzięli je ze stoiska, gdy już są nimi zainteresowani.

   

Płyty DVD

 

Płyty DVD mogą zawierać np. jeden lub więcej pełnometrażowych filmów Petera Josepha z serii "Zeitgeist" ("Addendum", "Moving Forward") i/lub jeden lub więcej z jego wielu dotychczasowych wykładów. Zazwyczaj rozdaje się je podczas wydarzeń, a nie w charakterze promocji wydarzenia. Zajrzyj do załącznika na końcu po więcej informacji i wskazówek odnośnie płyt DVD.

   

Plakaty

   

Plakaty mogą mieć różne wymiary. Polecany jest rozmiar A3 (297mmx420mm) - jest on zarówno tani w produkcji, jak i na tyle duży, aby dało się go zauważyć. Im większy plakat, tym bardziej jest widoczny, ale zwiększa się też jego koszt.

   

Tablice uliczne

   

"Tablice uliczne" to takie większe plakaty. Są to duże wydruki o rozmiarze A1 (594x841mm), przytwierdzane do jednej lub obu stron specjalnej płyty w formie litery "A", które stoją wprost na ulicy lub, opcjonalnie, na stole. Ewentualnie można też przykleić taki plakat do jakiejś płaskiej powierzchni w stylu płyty paździerzowej lub lekkiej płyty z pianki izolacyjnej i zawiesić ją gdzieś.

 

   

Jeśli drukujesz na papierze, laminowanie tablic służy zarówno jako osłona przed wodą, jak i sprawia, że stają się bardziej wytrzymałe. Możesz też rozważyć wydrukowanie swojego obrazka na winylu. Tutaj znów, vistaprint.com oferuje rozsądne ceny za taki produkt (ale tutaj nazywają to Banerem Pionowym).

   

Banery

   

Duży winylowy baner, znany również jako baner autostradowy (około 3'x15'), jest dość drogi, ale jeśli odpowiednio się z nim obchodzić, okaże się bardzo wytrzymały. Tego typu banery dobrze sprawdzają się jako tło z logiem i adresem strony internetowej na twoich stoiskach ulicznych i przy wejściach do różnych miejsc.

   

5.5 - Przeprowadzanie wydarzenia

 

Najważniejszym, abyście ty i inni uczestnicy bawili się dobrze i uczyli od siebie nawzajem, w tym samym czasie angażując swoją widownię w pozytywny, edukacyjny sposób. Poniżej znajdziesz kilka małych wskazówek i zaleceń, dzięki którym twoje wydarzenie przebiegnie tak gładko, jak to tylko możliwe:

   

Zapewnij jakiś materiał dodatkowy

   

Na wydarzeniu TZM powinno się znaleźć dość dużo wizytówek, ulotek i/lub płyt DVD, aby można było je rozdać wszystkim gościom, z intencją, że później przyswoją sobie dzięki temu więcej materiału.

   

Zbierz materiał medialny

   

Gdziekolwiek i kiedykolwiek to możliwe, filmuj i fotografuj wydarzenie, aby można było je potem udokumentować i pokazać pozostałym, co robi Ruch i zachęcić ich do dalszego uczestnictwa.    

   

Członkowie

   

Bardzo ważne, aby obecni członkowie posiadali dobre umiejętności komunikacyjne, żeby byli w stanie dzielić się ideami promowanymi przez Ruch.

   

Rozkład i elastyczność

   

Pierwszego dnia wydarzenia przybądź na miejsce z dużym wyprzedzeniem, abyś miał mnóstwo czasu na wszelkie ewentualne przygotowania i poprawki końcowe. Bądź też punktualny; goście mogą przybyć wcześniej i jeśli na miejscu nikogo nie zastaną, mogą zrezygnować.

 

Kiedy już wszystko się zacznie, podczas wydarzenia, choć niekoniecznie trzeba ustalać jego sztywny rozkład, ważne, aby stoisko z materiałami cały czas było obsługiwane przynajmniej przez jednego członka, choćby ze względów bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli obecnych jest trzech członków, być może dwóch może pilnować stoiska, a trzeci może się przejść po obiekcie i rozdawać ulotki.

 

Daj sobie dość dużo wolnego czasu w trakcie dnia, aby mieć go na posiłki i przerwy regeneracyjne itp., ustalając jakiś plan rotacyjny. W końcu chodzi tutaj o zdobywanie doświadczenia i wymianę informacji, a nie testowanie zdolności zarządzania czasem czy wytrzymałości.

   

Upewnij się, że miejsce wydarzenia jest estetyczne

   

Miej pewność, że zapewniłeś przyjazne, zapraszające, czyste i stymulujące intelektualnie środowisko. Chcemy, aby goście czuli się jak w domu, a nie irytowali się lub bali podejść.

   

Upewnij się, że informacje są spójne

   

Pamiętaj, że wiedza o Ruchu, którą dostarczasz ty i inni członkowie zespołu, musi być aktualna i trafna oraz że jest dobrze komunikowana twoim gościom. Upewnij się, że wszyscy goście rozumieją, że Ruch bardziej interesuje się rozwiązaniami niż problemami.

   

Jedzenie i napoje

   

Jako że Ruch zawsze opowiada się za używaniem osobistych zasobów w miejsce karmienia systemu monetarnego, bezpłatne dzielenie się jest opcją, która dobrze sprawdza się w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje na wydarzeniu, w tym samym czasie zniechęcając do niepotrzebnej komercjalizacji. Zakładając, że jest to dozwolone przez politykę danego miejsca, rozważ przyniesienie swojego własnego jedzenia i napojów na wydarzenie i na tyle, na ile to możliwe, zachęć uczestników do zrobienie tego samego. Opcja z bezpłatnym dzieleniem się nie tylko będzie tańsza niż jedzenie sprzedawane na innych stoiskach, ale może też prowadzić do przyjemnych interakcji i przełamywania barier, przyczyniając się, po części, do kulturowej zmiany sposobu myślenia.

   

Jednym wyjątkiem od tej rekomendowanej alternatywy dla wymiany monetarnej jest sytuacja, kiedy koniecznym jest wygenerowanie małego zysku ze sprzedaży jedzenia i napojów, aby pokryć koszty wydarzenia.

   

Pod koniec spisz notatki z przebiegu wydarzenia

   

Przed końcem wydarzenia rozważ zanotowanie uwag odnośnie tego, co poszło dobrze, a co poszło źle; zwyczajnie w ramach wpisu do archiwum. Bazując na tym zastanów się, co można następnym razem poprawić i podziel się tą wiedzą z innymi aktywnymi członkami, aby i oni również mogli uczyć się na bazie twoich doświadczeń i przemyśleń.

   

W tej sekcji:

   

6.1 - Koncept "Twój pomysł, twój projekt"

 

   

6.2 - Wskazówki

 

   

6.3 - Metodologia projektu

 

   

6.4 - Obmyślanie struktury projektu

 

   

6.5 - Organizowanie ochotników

 

   

Notatka: Część treści prezentowanej w tej sekcji zapożyczono i przystosowano z książki "The Citizen's Handbook" autorstwa Charlesa Dobsona.

   

6.1 - Koncept "Twój pomysł, twój projekt"

   

Ruch Zeitgeist opiera się na dobrowolnych wysiłkach członków, którzy w większości muszą na dodatek radzić sobie w swoim własnym zajętym życiu, na które składa się nauka, praca, rodzina, przyjaciele itp. Nikt nie pracuje w Ruchu na pełen etat ani nie płaci się za to nikomu; nawet najbardziej stresujące obowiązki są wypełniane tylko dzięki dobrowolnym wysiłkom ochotników.

 

Jeśli masz pomysł na projekt w ramach Ruchu, to ty, a nie koordynator Chaptera czy managerowie innych projektów, automatycznie stajesz się osobą za niego odpowiedzialną. Oczywiście możesz powiedzieć, że nie dasz rady się tym zająć lub nie masz na to czasu; jednak musisz być świadomy, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby ktoś inny się tym zajął, a reagowanie emocjami na taki stan rzeczy donikąd cię nie doprowadzi.

 

Powodem dla którego tak oczywisty punkt jest tutaj poruszany, jest fakt, że członkowie mieli jak do tej pory niefortunną tendencję do zrzucania całej ciężkiej pracy na koordynatorów, którzy i tak są już przepracowani, mówiąc, że oni powinni to zrobić, bo to jest "ich praca". Oczywiście nigdy nie o to chodziło i jest to niczym więcej jak niezrozumieniem tego, jak działa Ruch.

 

Ponownie tłumacząc wielokrotnie powtarzany w tym dokumencie motyw: większość koordynatorów robi to, co robi, bo widzą taką potrzebę lub brak czegoś, albo mieli pomysł i pracują nad jego realizacją, po prostu się do tego zgłaszając. Jako członek Ruchu opartego na wolontariacie, niczym się od nich nie różnisz. Mówiąc krótko: twój pomysł, twój projekt.

 

6.2 – Wskazówki

 

Dobrzy managerowie i koordynatorzy są kluczem do organizowania społeczności na wielką skalę. Nie mówią innym, co mają robić, ale pomagają im wziąć na siebie to, co potrzeba. Nie zajmują centralnego punktu na scenie, tylko prowadzą innych na scenę. Nie interesuje ich bycie "liderem", ale podejmowanie prób pomocy innym tak, by stali się liderami samymi dla siebie. Rozumieją, że tylko tworząc "większą ilość liderów" wysiłek organizacyjny może być rozszerzany.

 

Dla uproszczenia, lidera można określić jako proaktywnego, a nie reaktywnego lub pasywnego członka.

Stwórz przykład

 

Najlepszym sposobem na to, by lider mógł pokazać, o co mu chodzi, jest zapewnienie, że inni mają właściwy punkt odniesienia i stworzenie przykładu. Ludzie są znani z tego, że wiele uczą się poprzez naśladowanie cudzego zachowania. Dla bardziej rozbudowanych projektów, dokument z propozycją, który jasno wyraża twój pomysł, również pomaga innym go zwizualizować. Podstawowy wzór takiej propozycji znajdziesz w dalszej części tej sekcji.

 

W ten sposób unikniesz sytuacji, w której dwie osoby będą myślały, że pracują nad tą samą rzeczą, a w rzeczywistości wcale tak nie będzie.

 

Podziel i deleguj odpowiedzialność

 

Podziel zadania lub projekty na małe kawałki, potem przedyskutuj każdy z nich i ustal, kto weźmie je na siebie. Upewnij się, że każdy ma możliwość wykonania swoich zadań, a potem pozwól im je wykonać we własny sposób. Ważne jest, żeby ktoś sprawdzał postępy prac; ludzie nie czują się dobrze, wykonując jakąś pracę, jeśli nie czują, że kogoś obchodzi to, czy zostanie zrobiona.

 

Niepowodzenie w tej materii (lub w podzieleniu pracy i jasnym delegowaniu odpowiedzialności) najprawdopodobniej doprowadzi do rozczarowania lub gorzej, głównie z powodu efektu "rozmycia odpowiedzialności".

 

Doceń każdy wkład, nieważne jak mały

 

Dostrzegaj cudze wysiłki w rozmowach, na spotkaniach, w newsletterze, itp. i odpowiednio za nie podziękuj. Co prawda, w prawdziwie egalitarnym rozumowaniu nikt nie powinien czuć potrzeby dziękowania za coś lub komuś, bo wszyscy pracujemy jako "jedna wielka drużyna", jednak wyrażanie wdzięczności jest naturalne i pomaga wzmocnić ego i pewność siebie osób, którym dziękujemy.

 

Ciesz się z konstruktywnej krytyki

 

Dla niektórych zaakceptowanie krytyki może być trudne, ale członkowie potrzebują czuć, że mogą być krytyczni i nie będą za to atakowani. Nie pomyl konstruktywnej krytyki na dany temat z atakiem na twoją osobę.

 

Pomóż ludziom uwierzyć w siebie

 

Dobry manager/lider buduje w ludziach poczucie pewności siebie, tak aby mogli dokonać rzeczy, których nie dokonywali nigdy wcześniej. Niesłabnący optymizm managera wzbudza energię we wszystkich.

 

Najistotniejsze jest, aby wzbudzać zaufanie, gdyż ludzie raczej nie pomagają tym, którym nie ufają. Zawsze utrzymuj najwyższe standardy szczerości. Dobrzy managerowie nie mają problemów z podnoszeniem wątpliwości co do ich własnych ograniczeń.

 

Przypominaj ludziom o wyższym celu

 

Ludzie często zostają ochotnikami, by służyć wyższym celom. Jeśli chcesz rozpocząć działanie lub coś zorganizować, powinieneś potrafić wyrazić ten cel i używać go jak latarni w mroku, kiedy tylko sytuacja tego wymaga.

 

Kiedykolwiek osiągniecie coś pozytywnego, świętujcie to jako przykład tego, co może się wydarzyć, gdy ludzie pracują razem dla wspólnego dobra. To pomaga grupie poczuć, że wykonują dobrą robotę.

 

Aby poprawić takie "wystąpienia publiczne" i zwiększyć swoją pewność siebie w drodze do celu, rozważ wzięcie udziału w treningu publicznych przemówień (np. Toastmasters International). Zauważ, że nie jest to koniecznie wymagane, ale stanowi możliwy dodatek.

 

Unikaj robienia większości pracy

 

Nie próbuj zrobić sam całego przedstawienia ani wykonywać większości pracy. Inni będą się wtedy angażować mniej, a ty się wypalisz.

 

Bądź poinformowany i informuj

 

Bądź zawsze poinformowany i informuj innych. Kiedy tylko projekt pójdzie do przodu, ta informacja powinna być przekazana do wszystkich zaangażowanych członków, a w szczególności do tych, którzy polegają na tobie ze względu na coś, w ramach odpowiedniego przedziału czasowego. Równolegle, proste działanie polegające na przygotowaniu cotygodniowego lub codwutygodniowego raportu, zależnie od poziomu aktywności w projekcie, może być kluczowe w utrzymywaniu zarówno projektu, jak i innych, które się bezpośrednio na nim opierają, na ścieżce do sukcesu.

 

Wystarczy, że dołożysz starań, aby wszystko było na tyle aktualne, na ile to możliwe, a wszyscy na tyle poinformowani, na ile się da, a środowisko pracy będzie bardziej dynamiczne i motywujące dla wszystkich. Członkowie będą się też czuli bardziej docenieni, jeśli będą otrzymywać informacje o postępach innych, a ich własne postępy będą sprawdzane.

 

Skup się

 

Niektóre umiejętności są przydatne, jeśli idzie o sukces konkretnych projektów lub realizację celów. Inne są konieczne; koncentracja lub skupienie jest jedną z tych koniecznych umiejętności.

 

Zdolność koncentracji bardzo poprawia skuteczność w wykonywaniu zadań. Jednym z najgorszym błędów, jakie można zrobić w tym przypadku, jest przeciążenie ochotnika. Wrzucanie mu zbyt wielu projektów w tym samym czasie tylko go rozprasza; to z kolei może wywołać spadek prędkości lub, co gorsza, spowodować utratę członka. Rozważnie jest od czasu do czasu sprawdzić, czy aktywni członkowie nie czują się przeciążeni lub przytłoczeni. Jeśli zauważysz, że tak jest w istocie, należy podjąć kroki mające na celu zapewnienie wsparcia i wyrównanie obciążenia, w tym rozważenie przekazania zadań komuś innemu.

 

Bądź cierpliwy

 

Tego punktu nie można wystarczająco podkreślić. Sprawdź, w części o "Urealnianiu oczekiwań" z sekcji "Podstawy" na początku tego dokumentu. Nie możesz wymagać największych poświęceń lub najwyższego poziomu wykonania od kogoś, kto poświęca na to swój wolny czas.

 

Brak cierpliwości utrudni tylko wszystko tobie i innym: cierpliwość jest nie tylko cnotą, jest koniecznością.

 

6.3 - Metodologia projektu

 

Projekt z definicji składa się z następujących elementów: jest tworzony, mając w zamyśle określony cel lub wynik, obmyślany lub planowany strategicznie, a potem wykonany albo w konkretnych ramach czasowych, albo traktowany jako ciągły.

 

Zarządzanie projektem z definicji jest dyscypliną planowania, organizacji i zarządzania zasobami, aby doprowadzić z sukcesem do konkretnego celu lub celów.

 

Metodologia projektu składa się z 8 prostych faz, które muszą być ukończone w konkretnej kolejności, aby upewnić się co do końcowego sukcesu i maksymalizacji celów projektu.

 

Te "fazy" są podobne do metody naukowej

 

Faza 1 – Zidentyfikuj nowy problem/uzyskaj nowy pomysł

   

Faza 2 – Szukanie danych

   

Faza 3 – Planowanie

 

Faza 4 – Obliczanie i zdobywanie zasobów (w tym zasobów ludzkich)

 

Faza 5 – Deleguj zadania, potem ustal cele i/lub terminy do ich osiągnięcia

 

Faza 6 – Rozpocznij działanie, potem okresowo sprawdzaj, jak postępuje wykonanie zadań i odnieś się do/ rozwiąż problemy, jakie napotkasz (w zależności od wielkości problemów, możesz potrzebować powrotu do faz 2/3)

 

Faza 7 – Przejrzyj całkowity postęp projektu (jeśli cele projektu nie są osiągane na czas, możesz potrzebować powrotu do faz 2/3)

 

Faza 8 – Finalizacja/archiwizowanie

   

6.4 - Obmyślanie struktury projektu

   

Ustalanie celów w sposób racjonalny

 

Aby upewnić się, że dany projekt ma wyraźnie wyznaczone cele, warunki i procesy, stworzono zalecany wzór propozycji minimalnych wymagań:

 

Nazwa projektu: Wymagany jest spójny tytuł

 

Odpowiedzialni członkowie: Informuje o tym, kto jest managerem/managerami projektu. Tutaj trzeba zawrzeć też dane kontaktowe.

 

Cele: Jaki chcemy uzyskać wynik/i projektu?

 

Powody: Jakie są powody, dla których ten projekt należy wykonać?

 

Opis: Jaki jest ogólny plan lub proces rozwoju projektu w celu osiągnięcia pożądanych skutków?

 

W dokumencie projektu powinno się podjąć próbę opisania fundamentalnych cech: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Jak?

Jasne ustalenie celu i powodów pomoże w zebraniu większej ilości ochotników, upewnienia się, że rozumieją projekt i sprawi, że będą bardziej proaktywni.

 

Nacisk na Planowanie (faza 3)

 

Panowanie (zadań, funkcji, przepływu pracy) jest procesem często niedocenianym. Jednakże jest absolutnie koniecznym, jeśli nie najważniejszym stadium pracy, ponieważ planowanie odgrywa ogromną rolę w determinowaniu przyszłego sukcesu projektu.

 

Popularnym powiedzeniem odnośnie zarządzania czasem jest, że "Każda minuta poświęcona na planowanie oszczędza 10 minut na wprowadzaniu planu w życie." Konkretyzacja solidnego planu, jasnego i z wizją, jest połową sukcesu projektu.

 

Kluczem do stworzenia planu, który da ci sukces, jest:

   

(1) Zdefiniowanie zadań i/lub części składowych

   

(2) Zdefiniowanie konkretnych celów w ramach różnych zadań

   

(3) Ustalenie priorytetów

   

(4) Obliczenie potrzebnych zasobów

   

Plan powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe, aby każdy, na przykład nowy ochotnik, mógł go zrozumieć.

   

6.5 - Organizowanie ochotników

   

Po stworzeniu dokumentu opisującego projekt i kilka szczegółów organizacyjnych, następnym krokiem jest sprawienie, żeby ochotnicy wykonali swoje zadania. Choć istnieją różne techniki, których można użyć w zależności od kontekstu, podstawowy proces wygląda w ten sposób:

   

1. Zaplanuj spotkanie, na którym zainteresowani członkowie będą mogli przedyskutować projekt i przedstawić swoje sugestie, dodać od siebie detale i odnieść się do innych ważnych spraw dotyczących projektu.

   

2. Upewnij się, że pewne konkretne role i/lub zadania są przydzielone konkretnym ochotnikom.

   

3. Z czasem monitoruj wykonanie pracy, wysyłaj przypomnienia, jeśli jest taka potrzeba i, jeśli to uzasadnione, porozmawiaj z każdym z ochotników indywidualnie, aby upewnić się, że rozumieją, na czym polega ich zadanie. Jeśli istnieją jakieś nieścisłości, niech opiszą ci swoją rolę, abyś mógł to sprawdzić.

   

W tej sekcji:

   

7.1 - W jaki sposób wyciągnąć ze spotkania jak najwięcej

 

7.2 - Zatrzymywanie ludzi

   

7.3 - Typowe problemy i zagrożenia

   

Notatka:Część zawartości tej sekcji została zapożyczona i przystosowana z “The Citizen's Handbook” Charlesa Dobsona.

   

7.1 - W jaki sposób wyciągnąć ze spotkania jak najwięcej

   

Ułatwiaj

   

Ważną rolę w Chapterze na jakimkolwiek poziomie jest umiejętność facylitacji spotkań, fizycznie lub online. Rolą facylitatora jest ułatwianie procesu prowadzenia spotkania i asystowanie w uzyskiwaniu optymalnych efektów wszystkim zaangażowanym w proces podejmowania decyzji. Dobry facylitator jest pomocny szczególnie wtedy, gdy grupa próbuje sobie poradzić z nowym lub trudnym tematem. Przede wszystkim, facylitator pomaga ludziom wytrwać w sytuacji, gdy zderzają się z nieuniknioną frustracją i zamieszaniem, które towarzyszą próbom zintegrowania różnych podejść i poglądów z ich własnym. Im bardziej ludzie uczą się facylitacji, tym lepiej. Jeśli weźmiesz na siebie rolę facylitatora, musisz być neutralny. Powinieneś również używać poniższych technik.

   

Obserwuj wibracje grupowe

   

Jeśli niektórzy uczestnicy wydają się być znudzeni lub nieuważni, być może będziesz musiał przyspieszyć tempo spotkania. Jeśli ludzie czują się spięci z powodu niewypowiedzianej niezgody, możesz być zmuszony wyciągnąć te problemy na światło dzienne.

   

Upewnij się, że każdy miał szansę się wypowiedzieć

 

Zaproś ciche osoby do wypowiedzenia swojego zdania. Jeśli to konieczne, użyj zegara, na przykład: “Mamy 15 minut do końca. Myślę, że powinniśmy posłuchać osób, które do tej pory nic nie mówiły.” Innym sposobem, by wyciągnąć coś od tych, którzy mało mówią, to zorganizowanie rundki dokoła stołu, tak aby każdy miał kilka minut na zaprezentowanie swoich pomysłów.Zachęcaj do otwartej dyskusji

   

Spróbuj zachęcić uczestników, aby wypowiadali swoje zdanie, jeśli wygląda na to, że wahają się przed zakwestionowaniem opinii innego uczestnika, np.: “W trudnych sprawach ludzie mogą się nie zgadzać. Czy któryś z Was ma inny punkt widzenia?” Innym sposobem na zachęcenie do otwartej dyskusji jest poproszenie jej uczestników, aby unikali używania krytycznego języka przez jakiś czas.

   

Zaangażuj ludzi przy pomocy otwartych pytań

   

Pytania otwarte wymagają czegoś więcej, niż tylko odpowiedzi tak/nie. Przykładami takich pytań są:

   

Wygląda na to, że mamy tu problem. Jak myślisz, co powinniśmy zrobić?”
“Czy moglibyście powiedzieć o tym coś więcej?”
“Co przez to rozumiesz?”

   

Używaj humoru

   

Humor to jeden z najlepszych sposobów na poprawienie nastroju spotkań. Sprawia, że spotkania wyglądają na wspólne schadzki przyjaciół.

   

Parafrazuj

 

Parafrazując, starasz się w inny, krótszy sposób powiedzieć to, co ktoś inny właśnie powiedział, np.: “Pozwól, że sprawdzę, czy dobrze cię zrozumiałem...” Jeśli parafrazowanie nie przekonuje kogoś do tego, że został wysłuchany, być może będziesz musiał odtworzyć dyskusję, powtórzyć to, co zostało powiedziane słowo w słowo itp.

   

Naucz się radzić sobie z trudnym zachowaniem:

   

Zaognienie — Kiedy dwóch członków rozpocznie ostrą dyskusję, podsumuj argumenty podniesione przez każdego z nich i potem przekieruj dyskusję z powrotem na grupę.

   

Przechwałki — przerwij jednoosobowy monolog, uznając zasługi tej osoby i jednocześnie prosząc ją, aby zachowała resztę na później.

   

Zacięta płyta — jeśli ktoś powtarza coś w kółko, sparafrazuj jego wypowiedź. To sprawi, że poczuje się usłyszany.

   

Przerywanie — Wkrocz niezwłocznie, na przykład: “Poczekaj, pozwól Małgosi skończyć to, co ma do powiedzenia.”

   

Ciągła krytyka — Uznaj negatywne uczucia odnośnie trudnych spraw. Możesz powiedzieć: “Tak, może być trudno zredukować korki na głównej ulicy, ale są pewne modelowe przykłady, którym możemy się przyjrzeć.”

   

Zidentyfikuj wspólne obszary

   

Podsumuj różnice w punktach widzenia, potem zauważ, gdzie macie punkty wspólne. Możesz, przykładowo, zacząć w ten sposób: “Wygląda na to, że zgadzamy się co do...”

 

Zasugeruj różne opcje, gdy czas się już kończy.

   

Zidentyfikuj obszary, w których osiągnęliście częściowy konsensus, zasugeruj umieszczenie pytań w tabeli lub stwórz małe grupy, które poradzą sobie z tym we własnym zakresie.

   

Rozważ rundkę pod koniec spotkania.

   

Szybkie przejście dookoła całej grupy na końcu spotkania daje ludziom szansę na podniesienie spraw nie będących na liście. Możesz również użyć tej metody w celu oceny spotkania. Jednakże w grupach powyżej 10 osób takie rozwiązanie bywa uciążliwe.

   

7.2 - Zatrzymywanie ludzi    

   

Ludzie dołączają do grup społecznościowych, aby spotkać inne osoby, dobrze się bawić, nauczyć się nowych umiejętności, rozwijać zainteresowania i zacząć żyć dla jakiegoś wyższego celu. Odchodzą, jeśli nie znajdą tego, czego szukają. Grupy powinny częściej zadawać sobie pytania: Jakie korzyści oferujemy? Jakim kosztem dla członków? Jak możemy zwiększyć korzyści i zmniejszyć koszty? Poniżej jest kilka pomysłów, gdzie można zacząć.

   

Bądźcie ze sobą w kontakcie

   

Regularny kontakt jest kluczowy. Najlepiej twarzą w twarz. Jeśli macie możliwość się spotkać, to czyjś dom będzie bardziej społeczny niż spotkanie w miejscu publicznym lub w hali i dużo łatwiej jest w takim miejscu osiągać swoje zamierzenia. Jeśli logistycznie lepiej jest spotkać się w ulokowanej centralnie miejscówce w stylu restauracji lub baru, to też jest w porządku, jednak może tam być nieco głośniej.

   

Powitaj nowoprzybyłych

 

Przedstaw ich członkom twojej grupy. Rozważ wyznaczenie osób do ich witania na większych spotkaniach i wydarzeniach.

   

Pomóż znaleźć nowym aktywistom miejsce w twojej organizacji. Na przykład, jeśli dany członek jest “podjarany”, ale na nic się nie zdecydował, dobrze jest powiedzieć: "Powiedz nam, jakie rzeczy lubisz robić i które dobrze ci wychodzą, a my znajdziemy odpowiednie miejsce dla twoich talentów." Najbardziej atrakcyjnym powitaniem (które również zachęca do samo-zarządzania) jest: "Tutaj jest kilka rzeczy, które musimy wykonać, ale to, jak to zrobisz, zależy wyłącznie od ciebie."

   

Podsumowując, zachęć nowo przybyłych do bycia bardziej samodzielnymi i proaktywnymi. Jeśli wciąż te same osoby robią wszystko, nowi poczują się wykluczeni.

   

Zwróć uwagę na proces grupowy

   

Większość grup ochotników nie przykłada odpowiedniej wagi do tego, jak pracuje im się razem. Metody podejmowania decyzji nie są określane w sposób widoczny. To samo tyczy się ról w grupie i zdrowych zachowań. Aby się temu przyjrzeć, niektóre grupy podejmują temat procesu grupowego i wyznaczają "obserwatora procesu".

Więcej działajcie, mniej się spotykajcie

   

Ogromna większość ludzi pogardza spotkaniami - zbyt wiele spotkań zabija bowiem grupy społecznościowe. Dla porównania, aktywności takie jak sadzenie drzew przyciągają duże ilości osób w różnym wieku. Tak więc całkiem zasadne jest ustalanie spotkań wtedy i tylko wtedy, gdy trzeba zaplanować konkretne projekty lub wydarzenia. Takie spotkania “na żądanie” są naturalnym sposobem na zmniejszenie obciążenia spotkań regularnych Chaptera, jeśli i kiedy uznacie, że są one potrzebne. Chapter może się tak czy inaczej spotykać na wydarzeniach społecznych, wyświetleniach, warsztatach, akcjach ulicznych itp., bez poczucia przeciążenia spowodowanego formalnymi spotkaniami.

   

Miej skromne wymagania co do czasu

   

Większość ludzi wiedzie zajęte życie. Nie proś ich o przychodzenie na spotkania, jeśli nie ma potrzeby, aby tam byli. Zwiększaj ilość aktywnych członków, aby upewnić się, że każdy trochę robi, ale nikt nie robi zbyt wiele. Wypracuj realistyczne wymagania czasowe dla projektów.

 

Pracuj dwójkami

   

Sugerujemy pracę w parach. To poprawia jakość komunikacji, sprawia, że praca jest mniej odosobniona i zabezpiecza wykonanie zadań. Pary mieszane etnicznie (np. Anglik z Chińczykiem) mogą utrzymywać kontakt z różnymi kulturami. Pary różnopłciowe również mają przewagę, gdyż kobiety i mężczyźni inaczej się do siebie odnoszą. Można też eksperymentować z różnymi innymi parami.

   

Zapewnij czas na rozrywkę i zabawę

   

Niekończąca się praca odstręcza ludzi. Zaplanuj czas na rozmowy na początku i końcu spotkań. Zmień rutynowe działania w wydarzenia społeczne. Niektóre grupy aktywistów tworzą grupy przyjaciół i czasami planują wspólne wyjścia i posiłki.

   

Notatka - Jeśli macie na liście tematy formalne, to w najlepszym interesie wszystkich i w celu zwiększenia produktywności wszelkie drinki i inne libacje należy przełożyć na koniec spotkania.

   

Zapewnij treningi umiejętności

   

Wiele osób wychodzi z prywatnego życia, aby nauczyć się czegoś nowego, co sprawi im radość. Zapewniając trening i/lub wplatając trening w aktywizm, z powodzeniem zatrzymasz ludzi przy sobie.

   

7.3 - Częste problemy i zagrożenia

   

Ta sekcja ma na celu zwrócenie uwagi na częste zagrożenia lub problemy, które może napotkać Chapter, bazując na dotychczasowych doświadczeniach Ruchu. Czytaj uważnie, bo przezorny zawsze ubezpieczony!

 

Grupy specjalnego zainteresowania   

Przyjaźnij się z innymi grupami aktywistów, rozważając nawet wspólne przeprowadzanie wydarzeń, ale unikaj tworzenia skomplikowanych sojuszy lub bycia zależnym od tych grup. Wiele, choć rzecz jasna nie wszystkie, innych grup aktywistycznych istnieje dzięki obecnemu systemowi monetarnemu i, celowo lub nie, są przywiązane do tego paradygmatu; więc niektóre z ich filozofii są fundamentalnie zakorzenione w przesłankach raczej innych, a być może nawet sprzecznych z globalnym podejściem Ruchu Zeitgeist, czyli z NLRBE.

   

Niestety zdarzało się tak, że tego typu organizacje "celowały" w członków Chaptera, aby zarekrutować ich do siebie, zupełnie ignorując naszą sprawę. Mając to na względzie, musimy być zawsze pewni, że skupiamy się na naszych rozwiązaniach, a nie przekierowujemy się na cudze oraz musimy trzymać się dobrze opracowanych konceptów i zasad organizacji Ruchu Zeitgeist. To oczywiście nie wyklucza uczenia się od innych organizacji, ale trzeba zachować umiar tak, aby współpraca i nauka nie sprawiły, że zaczniemy działać na rzecz innej organizacji i/lub zastąpimy trzonowe założenia Ruchu cudzymi założeniami.

   

Chaptery mogą też być niemile widziane przez inne grupy aktywistów, bojące się utraty członków lub spowolnienia rekrutacji, albo też ludzi tak silnie identyfikujących się ze swoją organizacją lub celami, że odrzucają wszystko inne, zamiast szukać płaszczyzny porozumienia i współpracy.

   

Konflikty interpersonalne

   

Upraszczając, w celu rozwiązania konfliktów zawsze odnoś się do Ruchu Zeitgeist, gdyż mamy silne wspólne dążenia. Utrzymuj proste strategie. W grupie może pojawić się walka o "władzę", więc zawsze usiłuj być miłym i profesjonalnym. Jeśli pojawi się konflikt, UNIKAJ OPOWIADANIA O NIM PUBLICZNIE, szczególnie na forum. Szukanie rozwiązań i dyskusje powinny mieć miejsce na spotkaniach w cztery oczy lub wirtualnych, moderowanych przez osobę trzecią. Pozostań profesjonalny i nigdy nie rób nic ekstremalnego ani pod wpływem emocji.

   

Kwestionowanie prywatności

   

Musisz mieć świadomość, że w większości podstawowych założeń Ruchu łatwo jest nadużyć albo przynajmniej użyć nieprawidłowo, jeśli znajdzie się ktoś niezadowolony lub aktywiści będą mieli problem z naszym członkiem, grupą, planem lub projektem. Podstawowe założenie "przejrzystości", choć kluczowe dla poziomego funkcjonowania Ruchu, może być potencjalnie nadużywane, gdy ktoś stwierdzi, że nie należy nic zostawiać w sferze prywatnej i wszystkie sprawy, małe i wielkie, powinny być wystawione na widok publiczny i powinno się na nie głosować/wywierać wpływ "demokratycznie" przez wszystkich członków itd. Ważne jest, aby rozpoznać, kiedy problemy należy poruszać na forum publicznym, a kiedy faktycznie należy je załatwiać prywatnie, jak w wypadku rozwiązywania niektórych konfliktów. Nie pozwól wmanewrować się w nieodpowiednie debaty publiczne przez kogoś, kto nadużył konceptu przejrzystości. Każdy ma prawo do pewnej sfery osobistej, zwłaszcza odnośnie uczuć, opinii i decyzji związanych z innymi osobami. Gdzie nakreślić linię (tzn. co jasno stanowi sprawę o większej skali, a co jest tylko źle pojętym interesem osobistym) zależy od twojego osądu. Kiedy jednak masz wątpliwości, zawsze zasięgnij rady Ruchu.

   

Ekstremizm

 

Ten ruch/społeczność jest dla wszystkich. Nie izoluj swojej grupy poprzez ograniczanie aktywizmu do pewnych grup ludzi. Nie pozwól, by kojarzono cię z alkoholem, narkotykami, agresywnym zachowaniem lub doktrynami strachu. Niech twoja grupa zawsze będzie otwarta na wszelkiego rodzaju kultury i ludzi w każdym wieku. Bądź pozytywny i skupiony na rozwiązaniach. Dawaj ludziom nadzieję i oferuj rozwiązania, które można zademonstrować i zweryfikować empirycznie.

   

Zbyt mało zabawy

   

Starzy wyjadacze dobrze się bawią, współpracując ze sobą. Ludzie, którzy traktują siebie zbyt poważnie, potrafią zmienić każde zadanie w obowiązek. Wspólne spotkania powinny być bardziej jak rekreacja niż praca, nie ważne, jak bardzo są poważne. Ci, którzy rozumieją, jak działa ten poziom zaangażowania, podkreślają, że dobra zabawa jest równie istotna jak ukończenie zadań.

   

Zbyt wielki nacisk na organizację, a zbyt mały na misję

   

W nadziei bycia bardziej zorganizowanymi, wiele małych grup tworzy małe biurokracje, które wysysają ze wszystkich energię. Często samo utrzymanie organizacji pochłania tak wiele wysiłku, że niewiele siły zostaje już na realizowanie celu, dla którego została ona w ogóle stworzona. Utrzymaj zadania administracyjne na niezbędnym minimum.

   

Zbyt wiele spotkań, zbyt mało działań

   

Większość ludzi wolałaby robić coś konkretnego niż siedzieć na spotkaniach, sprzeczając się lub próbować "osiągać konsensus". Niektóre spotkania są zazwyczaj konieczne, ale spróbuj zmniejszyć ich częstotliwość, skrócić czas i zmniejszyć liczbę uczestników.

   

Podobnym problemem jest zbyt duża ilość krytycyzmu i zbyt mało twórczych działań. Każda grupa opowiadająca się za jakąś ideą musi dawać możliwości działania. Aby zrobić to dobrze, uczestnicy muszą wyłączyć swój "osąd" i poddać się burzy mózgów. Niestety, gdy ludzie się spotykają, zazwyczaj włączają ten swój "osąd", przygotowując się do podejmowania decyzji. Jeśli pozostaną w takim krytycznym stanie umysłu, zmniejszą ilość możliwości działania; nic nie uda się zrobić i nikt nie będzie się dobrze bawił.

   

Zbyt wiele osób

 

Ze względu na nacisk na zaangażowanie większej ilości ludzi, wiele osób twierdzi, że duże grupy są lepsze niż małe grupy. To błąd. Grupa zdolna do pracy nie powinna przekraczać dziewięciu osób. To jest najwyższy limit tego, co socjologowie nazywają grupą podstawową. Mała grupa nie wyklucza pracowania z innymi pod parasolem większej grupy, ani też nie wyklucza komunikowania się z większą ilością osób przez sieci mailowe, specjalne wydarzenia i coroczne konwenty.

   

Niewłaściwi ludzie

   

Ponieważ budowanie ruchu zawiera w sobie element pracy z innymi, większość ludzi przyjmuje, że powinni przygarnąć każdego, kto jest zainteresowany dołączeniem. Jednakże impuls ten może prowadzić do gwałtownego upadku. Niewielu jest gotowych przyznać to, co w grupie jest oczywiste: niektórzy ludzie są skarbem, niektórzy balastem.

   

Podczas gdy grupa może poradzić sobie z niewielką liczbą osób, które są bardzo gniewne, skore do walki, kontrolujące czy samotne, to im bardziej proporcja tych ludzi się zwiększa, tym bardziej umiarkowani, kompetentni ludzie zaczynają się wykruszać. Kiedy nierównowaga rośnie, jeszcze więcej osób opuszcza grupę. Aby tego uniknąć, musisz być mentalnie przygotowany, aby już na początku przejąć dowodzenie, kiedy tylko pokażą się pierwsze oznaki problemu, zwłaszcza gdy w grę wchodzą ludzie negatywnie nastawieni. Oto przykład wyważonej odpowiedzi na wściekłego trolla: "Wygląda na to, że twoje poglądy nie do końca zgadzają się z tym, za czym opowiada się Ruch. Być może są inne organizacje, które są bliższe twoim poglądom?" lub też inna odpowiedź, zależna od twojego temperamentu.

   

Zbyt mały kontakt

   

Trudno utrzymać z ludźmi sensowną relację, kiedy widują się tylko raz w miesiącu. W miarę jak twoja grupa staje się coraz bardziej aktywna, spotykanie się raz w tygodniu może być lepsze - nie ze względu na to, że jest to częstsze, ale ze względu na dopasowanie do sposobu, w jaki ludzie organizują sobie inne aktywności. Jeśli regularny kontakt twarzą w twarz jest trudny, pewnym jego substytutem mogą być rozmowy telefoniczne, maile lub komunikacja online, taka jak TeamSpeak.

   

Zbyt mało czasu

   

Największą barierą dla uczestnictwa w życiu publicznym jest brak czasu wolnego, który można by na nie poświęcić. We wzrastających gospodarkach rynkowych ludzie spędzają większość swojego czasu, pracując i konsumując, co zostawia mało czasu na przyjaciół czy rodzinę i w ogóle nie zostawia przestrzeni na zaangażowanie w sprawy obywatelskie. Kiedy rynek się zwija, ci sami ludzie mogą mieć czas, ale nie dość pieniędzy, nawet na benzynę czy bilet autobusowy. Znowu, jest to stan ducha czasów właściwy współczesnym "niewolnikom wypłaty", z którym wszyscy musimy sobie radzić.

   

Zbyt krótki termin

 

Jeśli grupa połączyła wysiłki wokół osiągnięcia pewnego celu, uczestnicy muszą zdać sobie sprawę z tego, że wytrzymywanie presji w dłuższym okresie jest konieczne. Oczekiwanie szybkiego zwycięstwa musi zostać zweryfikowane z wiedzą, że przeciwnicy zmian odnoszą często większe sukcesy tylko dlatego, że są w stanie dłużej wytrzymać. Wiedzą, że jeśli się nie ugną, to większość aktywistów się zniechęci i wróci z powrotem do swojego prywatnego życia. Grupy muszą podtrzymywać swój entuzjazm i wiedzieć, że jeśli ich sprawa jest słuszna, to zwyciężą. Jak powiedział Gandhi: "Najpierw cię ignorują, później się z ciebie śmieją, potem cię zwalczają, a później wygrywasz." Ale to zajmuje czas.

   

Cele przewyższają zasoby

   

Grupy składające się z dziewięciu i mniej osób mogą się na ogół utrzymać ze swoich osobistych zasobów, ale gdy grupa przybiera na liczbie, braki czasu i pieniędzy zazwyczaj prowadzą do jej szybkiego upadku. Bez opłaconego personelu nie ma nikogo, kto pilnowałby administracji i nikogo, kto by trenował, zarządzał i nagradzał ochotników. Kiedy ludzie znikają, wielu aktywnych członków wypala się, próbując zrobić więcej i więcej samemu. Brak zasobów nie oznacza, że trzeba się poddać. Oznacza jednak, że trzeba wymyślić sprytny sposób na zarządzanie czasem, kontaktami i umiejętnościami.

   

Podsumowując: ogranicz rozmiar grupy, upewnij się, że członkowie dobrze się czują w swoim towarzystwie, baw się dobrze, unikaj nadużywania zasobów i nie daj się zwieść żadnym pobocznym problemom, które się pojawią.

   

W taj sekcji:    

   

8.1 - Strony Chaptera

   

8.2 - Aktywizm uliczny

   

8.3 – Protesty

   

8.4 – Zbieranie funduszy

 

8.1 - Strony Chaptera

   

Każda strona krajowego Chaptera powinna zawierać:

   

- Link do strony globalnej (www.thezeitgeistmovement.com).

   

- Sekcję "O Ruchu", zrobioną na podobieństwo strony globalnej co do zawartych tam informacji.

   

- Formularz kontaktowy lub widoczny email dostępny na stronie.

 

- Sekcję z dodatkową zawartością, taką jak wykłady, podcasty, dokumenty itp.

   

- Stronę dla subchapterów i podstawowych informacji odnośnie tego, co i jak robić, żeby stworzyć nowy Chapter (można uprościć to do podstawowego opisu i umieszczenia adresu e-mail do dalszego kontaktu).

   

- Mieć na stronie linki do Orientation Guide i rzucające się w oczy video widoczne na stronie.

   

- Prawa autorskie muszą być na licencji "Creative Commons na użytek niekomercyjny na tych samych warunkach" (Przykład znajdziesz na stronie globalnej).

 

- Przynajmniej jeden sposób na przekazywanie ważnych aktualności i/lub nadchodzących wydarzeń (blog, aplikacja kalendarzowa, lista mailingowa itp.)

   

- Logo i nazwa strony muszą jasno świadczyć o przynależności do Ruchu.

   

- Strona musi wyglądać przyzwoicie.

   

- Brak reklam i wyskakujących okienek.

   

Na stronach innych Chapterów lub podobnych mediach wirtualnych obowiązują poniższe wymagania:

   

- Obecny link do strony globalnej i/lub oficjalnej strony Chaptera krajowego gdzieś na stronie.

   

- Formularz kontaktowy lub widoczny kontakt mailowy dostępny na stronie.

   

- Przynajmniej jeden sposób na przekazywanie istotnych aktualności i/lub nadchodzących wydarzeń (blok, aplikacja kalendarzowa, lista mailingowa, itp.).

   

- Logo i nazwa muszą jasno świadczyć o przynależności do Ruchu.

 

- Brak reklam i wyskakujących okienek.

   

8.2 - Aktywizm uliczny

   

Aktywizm uliczny powinien być tak obiektywny, spokojny i przyjacielski, jak to tylko możliwe, a przekaz Ruchu powinien być komunikowany w sposób spójny i klarowny. Powinno się na przykład próbować przekazać informacje i opisywać takie zjawiska jak cykl konsumpcyjny, metoda naukowa, NLRBE itp.

   

Ogólnie rzecz biorąc, zawsze współpracuj z policją. Pomijając ich niesławę, są tam po, to by cię chronić. Jeśli pogadasz z nimi po przyjacielsku, to okaże się, że niektórzy z nich mogli nawet słyszeć o Ruchu, a nawet się za nim opowiadają.

   

8.3 - Protesty

   

Ruch Zeitgeist jest ruchem społeczno/edukacyjnym i nie angażuje się w protesty lub demonstracje jako środki kluczowe do przekazania swojej idei. Jest to po prostu nieefektywne i nie dotyka przyczyn problemu. Innymi słowy, może to być szlachetne, ale daleko nas nie zaprowadzi. Tak więc jakkolwiek emocjonujące, ekscytujące i "wysokoenergetyczne" mogłyby się wydawać protesty, nie powinniśmy brać w nich udziału występując jako Ruch Zeitgeist.

   

Należy jednak zauważyć, że warto, aby Ruch był obecny na pokojowych i społecznie istotnych protestach. Przekaz prezentowany przez członków Ruchu na takich wydarzeniach powinien być w założeniu edukujący i informacyjny, a nie sarkastyczny czy protestujący. Sugerowaną strategią jest ustawienie stoiska informacyjnego na obrzeżach, w bezpiecznej odległości od miejsca, gdzie koncentruje się protest. Można to też wesprzeć mobilnym zespołem aktywistów, którzy chodzą po obszarze protestu i spokojnie zbliżają się do różnych osób, rozmawiają z nimi, rozdają ulotki itp.

   

Jeśli któryś z członków Ruchu zdecyduje się dołączyć do protestu niezależnie, sam z siebie, powinien się upewnić, że nie zostanie rozpoznany jako aktywista Ruchu i być świadomym, że nie może w tym czasie reprezentować Ruchu. Szczególnie powinien unikać używania materiałów promocyjnych Ruchu takich jak koszulki, plakaty, banery itp. Nie powinien również odnosić się do struktur krajowych/globalnych i mówić o sobie jako "my".

   

W wypadku przemocy fizycznej, każdy członek Ruchu powinien odejść z miejsca zdarzeń, jak też powstrzymać się od uczestnictwa w jakiejkolwiek przemocy werbalnej skierowanej do jakiejkolwiek grupy.

 

8.4 - Zbieranie funduszy

   

Zasadą globalną jest, że Ruch operuje na podstawie poświęconego czasu, a nie pieniędzy. Żadnemu Chapterowi nie wolno zbierać bezpośrednich otwartych dotacji. Określenie "otwarte dotacje" odnosi się tu do ciągłych dotacji zbieranych bez wyraźnie określonego celu dla zebranych pieniędzy. Na przykład, zbieranie dotacji w celu "wsparcia ruchu" jest zbyt nieokreślone, pozostawia pole do interpretacji i nie oferuje żadnej przejrzystości. Jednakże proces zbierania funduszy w celu zaspokojenia konkretnego zapotrzebowania, w konkretnym przedziale czasowym i z jasno wyrażonym celem, np. "wynajęcia sali" na nadchodzące wydarzenie, pozwala ludziom w pełni zrozumieć, na co idą ich pieniądze i to ułatwia im podjęcie decyzji, czy wnieść swój wkład czy nie.

   

Ogólnie rzecz biorąc, Ruch celowo działa w ramach modelu bazującego na ochotnikach i ich wkładzie własnym. Są jednak od tego dwa podstawowe wyjątki, jeśli chodzi o transakcje finansowe. Ponieważ strony internetowe kosztują, w celu ich utrzymania można prowadzić prosty handel. Strona globalna, na przykład, oferuje możliwość kupienia koszulki e celu pokrycia kosztów administracji i hostingu. Każdy Chapter ma prawo zaoferować podobną koszulkę albo coś z tym guście. Jednakże "nadmierna" sprzedaż zostanie zamknięta, jeśli będzie wyglądać na nadużycie. Takie decyzje są podejmowane przez konsensus na poziomie globalnej administracji.

   

Kolejny wyjątek to sytuacja, kiedy potrzeba uruchomić konkretny czasowy projekt, który wymaga finansowania. Zazwyczaj oczekuje się, że takie finansowanie będzie pochodzić bezpośrednio od osoby lub kilku osób bezpośrednio współpracujących z Chapterem. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to można uruchomić w pełni przejrzysty system dotacji w celu osiągnięcia wymagań projektu.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.