Struktura

Struktura

Jaka jest podstawowa struktura Ruchu Zeitgeist i jego działania?

Spis zagadnień:

 1. Ruch
 2. Członkowie
 3. Chaptery
 4. Zespoły
 5. Projekty
 6. Koordynatorzy
 7. Racjonalny Konsensus
 8. Struktura informacyjna
 9. Fundraising

 

Ruch

Ruch, jako podmiot, składa się z globalnej grupy Chapterów*, zarówno na poziomie miast, jak i regionów czy krajów.
Ruch ma zasięg międzynarodowy z definicji, Chaptery stanowią fizyczną reprezentację ruchu. Należeć do ruchu, oznacza należeć do struktur Lokalnego Chaptera, na najniższym z możliwych poziomów działających na terenie twojego miejsca zamieszkania, a przez to do całości.

* Chapter – z ang. sekcja, rozdział


Członkowie

Aby ktoś mógł technicznie zostać nazwany członkiem Ruchu Zeitgeist, musi wykazać aktywność w Chapterze. Jeśli natomiast w danym regionie Chapter jeszcze nie istnieje, potencjalny członek Ruchu powinien go założyć. Bardzo łatwo tego dokonać na etapie wstępnym, wystarczy założyć stronę lub utworzyć grupę - jakąkolwiek i gdziekolwiek. Od czegoś trzeba zacząć.

 

Chaptery

Chaptery są regionalnymi grupami Członków Ruchu, zorganizowanymi w Poziomy.
W kolejności “od góry do dołu” mamy w tej chwili następujące Poziomy:

 1. Międzynarodowy (zrzesza kraje)
 2. Regionalny (następna w kolejności jednostka administracyjna danego państwa)
 3. Lokalny (jednostka administracyjna w obrębie miasta / województwa)


Chaptery muszą zapewnić środki komunikacji pomiędzy swoimi Członkami oraz z innymi Chapterami. W miarę powiększania się Chaptera, cykliczne spotkania powinny być organizowane na żywo i/lub w środowiskach wirtualnych (on-line). Ponadto Chapter powinien brać udział w regionalnych i globalnych wydarzeniach i działaniach.

Spotkania Chapterów odbywają się według Poziomów, przy czym w spotkaniach na wyższym Poziomie uczestniczą Koordynatorzy niższego Poziomu. Na przykład w spotkaniu Oddziału Stanowego Południowej Karoliny (zakładając, że nie ma on pododdziałów) uczestniczyliby wszyscy członkowie tego stanu, natomiast na wyższym Poziomie krajowym byliby obecni tylko Koordynatorzy wszystkich Stanów, ale już nie ich Członkowie. Międzynarodowe spotkanie tysięcy Członków na raz byłoby zbyt trudne do zorganizowania i straciłoby na użyteczności.

 

Zespoły

Grupy członków zorganizowane przez Koordynatorów Zespołu, pracujące nad konkretnymi projektami. Zespoły dzielą się na Zespoły Globalne i Zespoły Regionalne. Zespoły Globalne skupiają się na głównych projektach Ruchu, które odnoszą się do całej globalnej organizacji. Aktualnie istnieje sześć Zespołów Globalnych, każdy mający swój zakres działań. Te zespoły to:

 • Zespół Tłumaczy
 • Zespół IT
 • Zespół Prasowy
 • Zespół Projektów Medialnych
 • Zespół Technologiczny
 • Zespół Edukacyjny


Zespoły Regionalne działają niezależnie od swoich globalnych odpowiedników i są tworzone wewnątrz Chapterów.

 

Projekty

Zadania mające określony, wspólny cel, ustalane wewnątrz konkretnych Zespołów - Regionalnych lub Globalnych. Wśród nich często znajduje się organizacja wykładów, pokazów filmowych, prezentacje, akcje charytatywne czy wydarzenia kulturalne.

 

Koordynatorzy

Członkowie pełniący funkcję organizacyjno-reprezentatywną w danym Chapterze lub Zespole.

Koordynatorzy to osoby pracujące na rzecz danego Chaptera lub Zespołu i zapewniające płynność komunikacji oraz opiekę nad rozmaitymi sprawi administracyjnymi oraz organizacyjnymi. Nie należy mylić ich z liderami lub zwierzchnikami (t.j. “przewodniczącymi/prezesami/osobami decyzyjnymi”). Ich status równy jest statusowi każdego Członka, nie mają oni żadnych mocy decyzyjnych. Zamiast tego poświęcają swój czas na porządkowanie i przekazywanie informacji z i do ich Chaptera lub Zespołu, co często wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za dany Projekt. Koordynatorzy z reguły wywodzą się z grona założycieli danego Chaptera i są, jak wszyscy inni, ochotnikami. Muszą jednakże zostać zaaprobowani przez Koordynatora(ów) wyższego Poziomu. Na przykład, osoba tworząca Chapter Lokalny musi zostać zweryfikowana przez Koordynatora szczebla Regionalnego pod kątem integralności. Stworzenie nowego Chaptera zależy od dedykacji i wiedzy zademonstrowanej przez kandydata na Koordynatora tego Chaptera, i każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Jest to jeden z niewielu momentów, kiedy Koordynator Regionalny/Międzynarodowy musi podjąć “decyzję” - w tym wypadku w sprawie powołania nowej jednostki administracyjnej na niższym poziomie. W przypadku konfliktu, odpowiedni wyższy Poziom jako całość zaangażuje się w dojście do Racjonalnego Konsensusu.

 

Racjonalny Konsensus


Racjonalny Konsensus nie powinien być mylony z tradycyjnymi, demokratycznymi rządami tłumu, gdzie każda osoba miała jeden głos. Jak pokazuje historia proces ten jest zawodny, gdyż opiera się na błędnym założeniu, że każdy uczestnik dysponuje wystarczającą wiedzą, by dokonać najlepszego w danej sytuacji wyboru. Prawidłowy proces decyzyjny nie ma nic wspólnego z interesem określonej grupy lub osoby. Prawidłowy proces decyzyjny jest czysto technicznym procesem racjonalnego rozpatrywania dostępnych możliwości, więc może być oparty wyłącznie o fakty i wiedzę, a nie o błędne przekonania powszechne przyjmowane za prawdzie. Innymi słowy, każdy argument wysuwany przez uczestnika debaty musi mieć logiczne potwierdzenie w rzeczywistości, jasno wyrażone dla podparcia wysuniętych wniosków.

Przykładowy scenariusz: wewnątrz Chaptera dochodzi do konfliktu interesów. Zainicjowany zostaje proces Racjonalnego Konsensusu, a od każdej ze stron wymagane jest zaprezentowanie swojej Sprawy pozostałym. Prezentacja Sprawy musi zawierać spójne, technicznie uzasadnione czynniki/przykłady/przypadki przedstawione w sposób obiektywny a zainteresowani mają za zadanie ocenić wartość argumentu nie patrząc przez pryzmat prezentującej go osoby. Innymi słowy, insynuacje, hipotezy czy osobiste przekonania nie mają tu żadnej wartości. Jeśli argument nie może być obiektywnie oceniony - nie jest wartościowym argumentem.

Załóżmy, że Członkowi Ruchu nie podobają się działania Koordynatora i uważa, że powinien on zostać odsunięty od funkcji. Załóżmy, że głównym argumentem w jego Sprawie jest stwierdzenie, że Koordynator niewłaściwie reprezentuje interesy/pomysły większości grupy.

W takiej sytuacji grupa powinna otrzymać zestaw konkretnych przykładów, które może rozpatrzyć, a następnie przyjąć racjonalny, “demokratyczny” konsensus, oparty wyłącznie na zaprezentowanych dowodach, a nie na osobistych doświadczeniach członków grupy. Mimo, że sam proces jest bardzo prosty - przypomina tradycyjny, demokratyczny proces - ostateczna decyzja może zostać cofnięta,
jeśli istnieje podejrzenie o jej techniczną niepoprawność z perspektywy Grupy/Koordynatora wyższego szczebla. Takie działanie ma na celu zapobiegania sytuacjom w których mogłoby dojść do podejmowania decyzji wynikających z błędnych wniosków, przez Grupy które są niekompetentne, lub których działania są kierowane uprzedzeniami.

Innymi słowy, przykładowa decyzja o usunięciu ze stanowiska Koordynatora Grupy Regionalnej, przy uzyskaniu Racjonalnego Konsensusu w danym Chapterze, może nadal wymagać uzyskania Racjonalnego Konsensusu na poziomie Regionalnym (konsensus wszystkich regionów), Taka procedura pomaga chronić Chapter przed podjęciem błędnej decyzji a nawet przed ingerencją osób trzecich, którym mogłoby zależeć na spowodowaniu problemu. Ponieważ jednak takie sytuacje zachodzą bardzo rzadko i zazwyczaj w Chapterach niższych szczebli, sposoby dojścia do kompromisu zależą od konkretnego przypadku.

Przy okazji należy wspomnieć, że nie istnieją żadne osobiste korzyści, które można by uzyskać z racji posiadania stanowiska Koordynatora Grupy czy Chaptera. Nadużywanie tej pozycji we własnym interesie nie da w zamian nic, może poza podbudowaniem sobie ego. Ta pozycja nie jest w żaden sposób wynagradzana materialnie, a osoba ją sprawująca jest często narażona na działanie stresu związanego z odpowiedzialnością za całą grupę. Wiele osób, które wychowały się w ekstremalnie demokratycznych warunkach, zakłada, że jedynie zgodzie większości można ufać, a zdanie pojedynczej osoby nie jest godne zaufania. Należy jednak zrozumieć, że w środowisku, w którym osoba nie jest w stanie czerpać osobistych korzyści, nie będzie ona miała do tego ani okazji ani też powodów. To jest jeden z głównych powodów, dla których działalność w Ruchu Zeitgeist nie opiera się o korzyści materialne. Jak pokazuje historia, pieniądze zawsze były kluczowym czynnikiem prowadzącym do korupcji i nadużyć.

 

Struktura informacyjna

Każdy Poziom Chapterów ma swojego Koordynatora lub zespół Koordynatorów, którzy są reprezentantami interesów danego Chaptera w przypadku, gdy ich pomoc niezbędna jest do podjęcia decyzji dotyczącej Chaptera niższego Poziomu (patrz wyżej). We wszystkich przypadkach, w procesie podejmowania decyzji dochodzimy do Racjonalnego Konsensusu, co w naturalny sposób podkreśla to, co możemy nazwać “Strukturą Informacyjną”.

Informacje omawiane są wewnątrz każdego Chaptera podczas cyklicznych spotkań, na żywo lub online, a w procesie osiągania Racjonalnego Konsensusu powinna zostać rozstrzygnięta każda ważniejsza kwestia. Wnioski i pomysły zostają następnie przekazane wyżej przez Koordynatora danego Chaptera. Jeśli Chapter Lokalny (na przykład Gdański) chciałby się podzielić jakimś nowym pomysłem lub ideą, która mogłaby mieć zastosowanie w Ruchu Zeitgeist na skalę światową, to pomysł ten jest następnie prezentowany I omawiany na Poziomie Regionalnym, przy udziale Koordynatorów pozostałych Chapterów Lokalnych danego Regionu.

W momencie osiągnięcia Racjonalnego Konsensusu na tym poziomie, Koordynator Regionalny przekazuje pomysł na wyższy poziom, gdzie zostanie omówiony pomiędzy wszystkimi Grupami Regionalnymi. Gdy Racjonalny Konsensus zostanie osiągnięty także na tym poziomie, Koordynator Międzynarodowy przekaże pomysł na poziom Międzynarodowy (Globalny), a w jego omówieniu będą uczestniczyć wszystkie Kraje. Jeśli dojdzie do porozumienia i na tym poziomie, pomysł zostaje wdrożony.

Z tego punktu, informacje o nowym pomyśle zostają przekazane z powrotem w dół, wpływając na działania wszystkich Chapterów. Oczywiście istnieją także decyzje które mają swój początek na wyższych Poziomach. W takiej sytuacji, obowiązkiem każdego Koordynatora Ruchu jest przekazanie informacji odpowiednim dla siebie Chapterom, a w ewentualnej sytuacji konfliktowej na nowo rozpoczęty zostaje “oddolny” proces osiągania Racjonalnego Konsensusu, skutkujący rozwiązaniem konfliktu.

Fundraising

Zgodnie z ogólną zasadą, Ruch Zeitgeist operuje na zasadzie poświęcania czasu a nie poświęcania pieniędzy. Żaden Chapter nie ma pozwolenia, na przyjmowanie bezpośrednich, otwartych darowizn. Ogólnie rzecz biorąc, Ruch celowo działa na zasadzie wkładu własnego, czy wolontariatu. Istnieją jednak dwa wyjątki od reguły. Do utrzymania strony internetowej Ruchu potrzeba pieniędzy, możliwe jest prowadzenie za jej pośrednictwem drobnej sprzedaży. Na przykład strona Globalna Ruchu, oferuje koszulki, których sprzedaż pokrywa koszty związane z prowadzeniem serwisu. Każda z Grup Regionalnych może w podobny sposób oferować zakup własnych, regionalnych wersji koszulek i tym podobnych gadżetów. Niemniej jednak każde “nadmierne” wykorzystanie tej drogi handlu (np. Nadmiar zabiegów marketingowych na stronie, zawyżanie cen), zostanie ukrócone, jeśli Koordynatorzy wyższych szczebli dojdą w tej kwestii do Konsensusu.

Drugim wyjątkiem pozwalającym na pozyskiwanie funduszy jest przypadek, gdy dana Grupa chce wdrożyć projekt, do którego potrzebne są pieniądze. Z reguły fundusze na dane przedsięwzięcie zbierane są wśród chętnych członków danego Chaptera. W przypadku gdy nie jest to jednak wykonalne, można wdrożyć transparentny system dotacji (np. Za pośrednictwem strony internetowej), którego celem jest zebranie dokładnej kwoty potrzebnej na realizację Projektu.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.